8 lutego 2019 r. uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w wykładzie „Sprawozdawczość finansowa” przygotowanym i przeprowadzonym przez panią dr Katarzynę Olejko – pracownika naukowego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Rachunkowość zaprezentowana została w sposób holistyczny – jako narzędzie oceny i kontroli przedsiębiorstw. Wykład przybliżył uczniom zasady sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Uczniowie aktywnie włączyli się w dyskusję dotyczącą celowości sporządzania sprawozdań finansowych. Pani dr Katarzyna Olejko przedstawiła rolę sprawozdania finansowego w ocenie wyników działalności przedsiębiorstwa oraz wyjaśniła w jaki sposób wyniki finansowe przedsiębiorstwa wpływają na decyzje potencjalnych inwestorów.

Należy podkreślić, że jest to kolejne działanie w ramach współpracy ZSE-U w Rybniku z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.