Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Warunki konieczne do otrzymania stypendium:

  1. zamieszkanie na terenie Rybnika;
  2. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 528 zł (netto);
  3. w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kwota stypendium zależnie od dochodu na członka rodziny wynosi:

– dochód od 0 zł do 130 zł – 124 zł/m-c

– dochód od 130,01 zł do 528 zł – 99,20 zł/m-c

Osoby uprawnione (rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni) proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się po druki wniosków do pedagoga szkolnego (p. 108 A).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi wysokość dochodu należy składać w terminie do 12 września 2019 r.

Stypendium jest przeznaczone na cele edukacyjne (katalogi wydatków podlegających refundacji u pedagoga szkolnego). Refundacja kosztów dokonywana będzie na podstawie: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę, ew. umową kupna-sprzedaży (w przypadku zakupu używanych podręczników).

Uczniowie zamieszkujący poza Rybnikiem mogą składać wnioski w swoich urzędach miast/gmin.