Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku informuje, że na podstawie decyzji Premiera RP, zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dniach od 12 marca 2020 r. do  25 marca 2020 r..

Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu (praktyka zawodowa).

Podczas dwutygodniowej przerwy w zajęciach dydaktycznych uczniowie nie powinni opuszczać swojego miejsca zamieszkania! Dni tych nie należy traktować jako dni wolnych czy jako dodatkowych ferii.

Bardzo proszę śledzić informację przesyłane poprzez dziennik elektroniczny oraz umieszczane na stronie internetowej szkoły.