Wszyscy przystępujący do egzaminów maturalnych w czerwcu bieżącego roku proszeni są o zapoznanie się z poniższymi ogłoszeniami oraz o stałe śledzenie strony internetowej szkoły. Będą tu zamieszczane informacje o obowiązujących procedurach i zasadach sanitarnych obowiązujących podczas egzaminów.

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa (ani maseczką, ani przyłbicą), powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

2)  Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat:

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

3) W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami:
Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

4) Należy na bieżąco śledzić stronę internetową, na której będą zamieszczane obowiązujące procedury egzaminacyjne i zasady przeprowadzania egzaminów w warunkach reżimu sanitarnego.