INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH – MATURA 2020

I Wytyczne sanitarne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych w ZSE-U w Rybniku

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, lupy itd. Szkoła zapewnia słowniki na egzamin z języka polskiego, tablice matematyczne, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą – oryginalnie zamkniętą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonych salach 2D lub 3D.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonej przestrzeni: korytarz na parterze pionu D.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 3. Wychowawcy klas na kilka dni przed egzaminem przez e-dziennik przekażą zdającym przez e-dziennik przyporządkowanie do sal egzaminacyjnych oraz informację, z którego wejścia do szkoły korzystać. Należy po wejściu do szkoły od razu kierować się do wyznaczonej sali egzaminacyjnej.

 

II Procedury obowiązujące podczas pisemnych egzaminów maturalnych:

 1. Obowiązkowo należy posiadać: dowód osobisty, długopisy z czarnym wkładem.
 2. Zakaz wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych – zegarków.
 3. Dozwolona jest butelka wody mineralnej oryginalnie zakręcona.
 4. Obowiązuje strój galowy.
 5. Należy wstawić się odpowiednio wcześniej – sale 8.00, aula – 7.45 lub po południu sale – 13.00, aula -12.45, pamiętając o dystansie min. 1,5 m.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce (płyn będzie dostępny).
 7. Zdający potwierdza poprawność numeru PESEL podpisem na liście obecności, używając własnego długopisu, i zajmuje miejsce zgodnie z numerem  wylosowanym przez komisję. W przypadku naklejki z błędnym numerem  zdający w arkuszu w miejscu na naklejkę wpisuje identyfikator szkoły i swój PESEL.
 8. Podczas egzaminu:
 • kodowanie arkusza – naklejki z numerem PESEL,
 • zapoznanie się z instrukcją, sprawdzenie kompletności arkusza,
 • przeniesienie odpowiedzi do karty odpowiedzi,
 • sygnalizowanie zakończenia pracy z arkuszem przez podniesienie ręki,
 • brak możliwości wyjścia (poza szczególnymi sytuacjami),
 • zachowanie spokoju i samodzielność pracy.
 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najwcześniej 60 minut po rozpoczęciu egzaminu i najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający ukończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 2. Unieważnienie egzaminu:

Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym są podstawą do unieważnienia egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 1. Dodatkowy termin egzaminów maturalnych (08-14 lipca 2020):

Zdający ma prawo – w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych (choroba, sytuacja losowa, kwarantanna) uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zgodnie
z harmonogramem – zdawać egzamin w terminie dodatkowym.

Zdający (lub jego rodzice/opiekunowie) składają wówczas do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (załącznik nr 6 ze strony OKE w Jaworznie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin  z danego przedmiotu. Można przesłać na adres szkoły skan wniosku wraz z załącznikiem potwierdzającym jego zasadność (np. zaświadczenie lekarza, dokument wydany przez SANEPID). Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.

Informacje uzupełniające:

 1. Obowiązuje harmonogram ogłoszony przez Dyrektora CKE 20 maja 2020 r., dostępny na stronach CKE i OKE w Jaworznie.
 2. Wykaz dozwolonych materiałów i pomocy:

 

język polski pp/ język polski pr Słownik poprawnej polszczyzny

Słownik ortograficzny

matematyka pp/pr linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne
wos pr kalkulator prosty
biologia pr

chemia pr

fizyka pr

linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny
z biologii, chemii i fizyki
wos pr kalkulator prosty
geografia pr linijka, kalkulator prosty, lupa

 

 1. Ogłoszenie wyników: do 11 sierpnia 2020. Termin egzaminu poprawkowego:
  08 września 2020 r. godz. 14.00. Dopuszczeni są zdający, którzy nie zdali jednego z trzech przedmiotów obowiązkowych, po złożeniu przez nich wniosku do 14 sierpnia 2020 r. do dyrektora szkoły.