Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1 września 2020 r. (wtorek) według następującego harmonogramu: 

Klasy pierwsze – spotkania uczniów klas pierwszych  w auli szkolnej z dyrekcją szkoły, ślubowanie klas pierwszych, przedstawienie wychowawców oraz przydział do klas.
Spotkania odbywają się według poniższego harmonogramu:

 • 9.00 – klasy: 1 TAP (technik hotelarstwa), 1 TBC (technik ekonomista, technik rachunkowości)
 • 9.30 – klasy: 1 THP (technik handlowiec), 1 TLP (technik logistyk)
 • 10.00 – klasy: 1 TGP, 1 TŻP (technik żywienia i usług gastronomicznych)
 • 10.30 – klasy: 1 TRP, 1 TMP (technik reklamy)

W trakcie spotkania z wychowawcami uczniowie klas pierwszych napiszą test z języka niemieckiego w celu podziału klasy na grupy językowe. Test pisać będą uczniowie rozpoczynający kształcenie w zawodach: technik logistyk (klasa 1 TLP), technik handlowiec (klasa 1 THP), technik reklamy (klasa 1 TRP i 1 TMP), technik żywienia i usług gastronomicznych (klasa 1 TGP). Uczniowie proszeni są o przyniesienie przyborów do pisania.

Klasy drugiegodz. 8.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach wskazanych w harmonogramie

Klasy trzeciegodz. 9.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach wskazanych w harmonogramie

Klasy czwartegodz. 10.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach wskazanych w harmonogramie

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2020 r. w kościele św. Jadwigi o godz. 16.30

Przydział sal w dniu 1 września 2020

Klasa Sala Wychowawca/opiekun

KLASY DRUGIE  – godzina 8.00

2 TAP (technik hotelarstwa) 202 A Ewa Motyka
2 TBP (technik ekonomista) 103 A Justyna Nocoń
2 TCR (technik rachunkowości/technik reklamy) 107 A Monika Sikora
2 THP (technik handlowiec) 204 A Dominika Szewczyk
2 TGP (technik żywienia
i usług gastronomicznych)
201 D Piotr Groborz
2 TLP (technik logistyk) 101 A Monika Kupczak
2 TRP (technik reklamy) 203 D Ewa Fajkis
2 TA (technik hotelarstwa) 210 D Katarzyna Mielimąka
2 TB (technik ekonomista) 105 A Barbara Wilkoławska
2 TH (technik handlowiec technik ekonomista) 109 D Maria Tosta
2 TG (technik żywienia
i usług gastronomicznych)
101 D Jacek Boczarski
2 TŻ (technik żywienia
i usług gastronomicznych)
103 D Anna Ryś
2 TL (technik logistyk) 209 D Łukasz Szymik
2 TR (technik reklamy) 110 D Edyta Trybuś
2 KM (kucharz/magazynier-logistyk) 108 D Aleksandra Zawisz

KLASY TRZECIE – godz. 9.00

3 TA (technik hotelarstwa) 201 D Marian Leśnik
3 TB (technik ekonomista) 202 A Agnieszka Gacek – Duda
3 TC (technik ekonomista) 207 A Bernadeta Kopiec
3 TL (technik logistyk) 208 D Patrycja Otawa
3 TO (technik logistyk) 210 D Aneta Wróblewska
3 TR (technik organizacji reklamy) 103 D Lidia Kalemba
3 TH (technik handlowiec) 101 D Joanna Liszka
3 TG (technik żywienia
i usług gastronomicznych)
105 A Katarzyna Solis
3 TŻ (technik żywienia
i usług gastronomicznych)
101 A Patrycja Bielaczek

KLASY CZWARTE – godz. 10.00

4 TA (technik hotelarstwa) 105 A Magdalena Zdrzałek
4 TB (technik ekonomista) 107 A Alicja Markiewicz
4 TCL (technik ekonomista/technik logistyk) 103 D Anna Górka
4 TL (technik logistyk) 103 A Mirosław Motyka
4 TR (technik organizacji reklamy) 101 A Maciej Lewandowski
4 THR (technik handlowiec/technik organizacji reklamy) SH Iwona Plewnia
4 TG (technik żywienia
i usług gastronomicznych)
101 D Hanna Kuczera
4 TŻ (technik żywienia
i usług gastronomicznych)
3 D Anna Przybylik Demonchaux

KLASY PIERWSZE – po spotkaniu w auli

1 TAP (technik hotelarstwa) 209 C Monika Sobik
1 TBC (technik ekonomista/technik rachunkowości) 103 C Maria Uherek
1 THP (technik handlowiec) 110 C Barbara Klichta
1 TLP (technik logistyk) 108 C Katarzyna Migas
1 TGP (technik żywienia
i usług gastronomicznych)
101 C Agnieszka Szostek-Wilkoń
1 TŻP (technik żywienia
i usług gastronomicznych)
210 C Joanna Skwara
1 TRP (technik reklamy) 203 C Marzena Musiolik-Marzec
1 TMP (technik reklamy) 201 C Agnieszka Weremijewicz – Chrobok

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Zasady ogólne

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, nieprzebywające na kwarantannie, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i/lub oznak złego samopoczucia.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek posiadania maseczek lub przyłbic.
 3. Osoba nieposiadająca maseczki lub przyłbicy nie zostanie wpuszczona do szkoły.
 4. Przed wejściem do szkoły należy dokładnie zdezynfekować dłonie.
 5. Między osobami należy zachowywać dystans 1,5 metra.
 6. Należy unikać zgromadzeń, podawania rąk, pożyczania przedmiotów osobistych.
 7. Należy pamiętać o osłanianiu ust i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Starać się jak najczęściej myć ręce i zachować reżim sanitarny.

 Wejście i wyjście z budynków szkoły

 1. 1 września 2020 r. korzystamy z wejścia głównego

W salach lekcyjnych

 1. W salach lekcyjnych, jeśli niemożliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu, należy przebywać w maseczkach lub przyłbicach,
 2. Po wejściu do sali należy od razu zająć miejsce w ławce i, w miarę możliwości, zachować dystans.
 3. Podczas przebywania w sali zadbać o systematyczne wietrzenie klasy.
 4. Przed wyjściem z sali należy otworzyć wszystkie okna w celu dokładnego przewietrzenia pomieszczenia.

Izolatorium

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 2. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Na izolatorium zostaje przeznaczona sala 1 D.