Terminy egzaminów w sesji styczeń – luty 2021

CZĘŚĆ PISEMNA 12.01.2021r.

 

Kwalifikacja

(zawód)

 

Część pisemna

godzina

 

Sala

AU.22

(technik logistyk)

10.00 208 D
AU.35

(technik ekonomista)

10.00 109 D
TG.07

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

10.00 108 D
AU.25

(technik handlowiec)

12.00 210 C
AU.30

(technik organizacji reklamy)

12.00 209 D, 201 C. 203 C
AU.32

(technik logistyk)

12.00 201 D, 203 D, 101 D
AU.36

(technik ekonomista)

12.00 101 C, 103 C, 110 C
 

TG.13

(technik hotelarstwa)

12.00 103 D, 110 D,
TG.16

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

12.00 aula , 109 D
A.27

(technik organizacji reklamy)

FORMUŁA 2012 (stary egzamin)

12.00 208 D
AU.29

(technik organizacji reklamy)

 

14.00

108 D

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 11.01.2021- 18.01.2021

 

 

Kwalifikacja

(zawód)

 

Termin części praktycznej

 

Sala

AU.22

(technik logistyk)

11 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

209 D
TG.12

(technik hotelarstwa)

11 stycznia 2021 r.

godz. 9.00

208 D
AU.32

(technik logistyk)

11 stycznia 2021 r.

godz. 13.00

201 D, 203 D, 101 D
TG.13

(technik hotelarstwa)

11 stycznia 2021 r.

godz. 13.00

103 D, 110 D, 209 D
TG.16

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

11 stycznia 2021 r.

godz. 13.00

Aula,  109 D
T.12

(technik hotelarstwa)

FORMUŁA 2012 (stary egzamin)

11 stycznia 2021 r.

godz. 13.00

208 D
AU.25

(technik handlowiec)

13 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

202 A
14 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

202 A
AU.30

(technik organizacji reklamy)

13 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

207 A
13 stycznia 2021 r.

Godz. 15.00

207 A
14 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

207 A
AU.35

(technik ekonomista)

14 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

204 A
A.27

(technik organizacji reklamy)

FORMUŁA 2012 (stary egzamin)

14 stycznia 2021 r.

Godz. 15.00

207 A
AU.29

(technik organizacji reklamy)

18 stycznia 2021 r.

Godz. 8.00

207 A
AU.36

(technik ekonomista)

18 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

204 A, 205 A, 202 A, 020 F, 210 D
A.36

(technik ekonomista)

FORMUŁA 2012 (stary egzamin)

18 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

110 D

 

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH – EGZAMIN ZAWODOWY SESJA STYCZEŃ/LUTY 2021

 I Wytyczne sanitarne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZSE-U w Rybniku

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Zdający nie korzystają z szafek, na szatnie przeznaczone zostają sale 1C i 6C na pionie zielonym
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora, itd.. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą – oryginalnie zamkniętą.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 3. Wychowawcy klas na kilka dni przed egzaminem przez e-dziennik przekażą zdającym przez e-dziennik przyporządkowanie do sal egzaminacyjnych oraz informację, z którego wejścia do szkoły korzystać. Należy po wejściu do szkoły od razu kierować się do wyznaczonej sali egzaminacyjnej.

II Procedury obowiązujące podczas egzaminów: 

 1. Obowiązkowo należy posiadać: dowód osobisty lub inny dokument z PESELEM, długopisy z czarnym wkładem.
 2. Zakaz wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych – zegarków.
 3. Dozwolona jest butelka wody mineralnej oryginalnie zakręcona.
 4. Obowiązuje strój galowy.
 5. Należy wstawić się odpowiednio godzinę wcześniej przed terminem egzaminu, pamiętając o dystansie min. 1,5 m.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce (płyn będzie dostępny).
 7. Zdający potwierdza poprawność numeru PESEL podpisem na liście obecności, używając własnego długopisu, i zajmuje miejsce zgodnie z numerem  wylosowanym przez komisję. W przypadku naklejki z błędnym numerem  zdający w arkuszu w miejscu na naklejkę wpisuje identyfikator szkoły i swój PESEL.
 8. Podczas egzaminu:
 • kodowanie arkusza – naklejki z numerem PESEL,
 • zapoznanie się z instrukcją, sprawdzenie kompletności arkusza,
 • przeniesienie odpowiedzi do karty odpowiedzi,
 • sygnalizowanie zakończenia pracy z arkuszem przez podniesienie ręki,
 • brak możliwości wyjścia (poza szczególnymi sytuacjami),
 • zachowanie spokoju i samodzielność pracy.
 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
 2. Unieważnienie egzaminu:

Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym są podstawą do unieważnienia egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Informacje uzupełniające:

 1. Obowiązuje harmonogram ogłoszony przez Dyrektora CKE, dostępny na stronach CKE i OKE w Jaworznie.
 2. Wykaz dozwolonych materiałów i pomocy:
 • Część pisemna:
 • Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty.
 • Część praktyczna:
 • Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę
 1. Ogłoszenie wyników: do 31 marzec 2021.