Wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji zima 2021 będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 marca 2021 r. Uczniowie mogą odebrać kody aktywacyjne umożliwiające zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO od wychowawców. W przypadku konieczności ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2021 należy złożyć deklarację przystępowania do egzaminu na sesję czerwiec/lipiec 2021 do 8 kwietnia 2021 r.  Deklaracje  należy pobrać ze strony OKE Jaworzno (https://oke.jaworzno.pl) z zakładki Wnioski i druki/ Egzamin zawodowy, wypełnić i podpisać druk a następnie dostarczyć do szkoły – portiernia.

Instrukcja logowania się do PORTALU ZDAJĄCEGO znajduje się poniżej:

Zdający logują się w portalu zdającego właściwym dla OKE i danego ośrodka egzaminacyjnego:
https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl/

Kod aktywacyjny umożliwiający zdającemu zalogowanie się do portalu zdającego jest ważny przez 30 dni od momentu rejestracji zdającego w SIOEPKZ.

Zdający po zalogowaniu się w portalu zdającego:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów