21 i 22 czerwca 2021r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe w formule 2017 r. Uczniowie oraz absolwenci przystępujący do tego egzaminu stawiają się w szkole godzinę przed rozpoczęciem egzaminu zachowując reżim sanitarny. Informacje o terminach, kwalifikacjach oraz salach egzaminacyjnych znajdują się w zakładce: UCZNIOWIE/EGZAMINY/EGZAMIN ZAWODOWY.

Wytyczne sanitarne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZSE-U w Rybniku

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora, itd.. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą – oryginalnie zamkniętą.

8.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

10.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

◦podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

◦wychodzi do toalety

◦kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11.Zdający– jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

12.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

  1. Wychowawcy klas na kilka dni przed egzaminem przez e-dziennik przekażą zdającym przez e-dziennik przyporządkowanie do sal egzaminacyjnych oraz informację, z którego wejścia do szkoły korzystać. Należy po wejściu do szkoły od razu kierować się do wyznaczonej sali egzaminacyjnej.

Procedury obowiązujące podczas egzaminów:

1.Obowiązkowo należy posiadać: dowód osobisty lub inny dokument z PESELEM, długopisy z czarnym wkładem.

2.Zakaz wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych – zegarków.

3.Dozwolona jest butelka wody mineralnej oryginalnie zakręcona.

4.Obowiązuje strój galowy.

5.Należy wstawić się odpowiednio godzinę wcześniej przed terminem egzaminu, pamiętając o dystansie min. 1,5 m.

6.Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce (płyn będzie dostępny).

7.Zdający potwierdza poprawność numeru PESEL podpisem na liście obecności, używając własnego długopisu,  i zajmuje miejsce zgodnie z numerem  wylosowanym przez komisję. W przypadku naklejki z błędnym numerem  zdający w arkuszu w miejscu na naklejkę wpisuje identyfikator szkoły i swój PESEL.