Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana m.in. uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

– uczniom, uczęszczającym do branżowej szkoły I stopnia;

– klas I–III pięcioletniego technikum;

– klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom:

– uczęszczającym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom:

–  uczęszczającym do branżowej szkoły I stopnia,

– klas I–III pięcioletniego technikum,

– klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 390 zł dla uczniów branżowej szkoły I stopnia;
  • 445 zł dla uczniów technikum.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy zgłosić się po wniosek do pedagoga szkolnego (p. 108 A) w terminie do 3 września 2021 r.

Termin składania wypełnionych wniosków upływa w dniu 6 września 2021 r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu: imiennej faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników.

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, nastąpi do dnia 7 grudnia 2021r.