Opiekę stomatologiczną nad uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku do dnia 30.09.2021 r. sprawuje lek. Stomatolog Janina Korduła-Pilor prowadząca indywidualną Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną przy ul. Chrobrego 39 44-200 Rybnik – tel. 32 42 32 550

Uczniowie mają prawo do świadczeń stomatologicznych z zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych z wyjątkiem ortodoncji.

Uczeń korzystający z opieki stomatologicznej jest zobowiązany potwierdzić przynależność do danej szkoły poprzez okazanie legitymacji szkolnej.