Po odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń można się zgłaszać do sekretariatu uczniowskiego od 07 lipca 2023 r. od godz. 12.00, w pozostałe dni w godzinach 8.00 – 15.00.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. część pisemna — 22 sierpnia 2023 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. część ustna — 21 sierpnia 2023 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7 – do pobrania w sekretariacie lub ze strony OKE w Jaworznie) najpóźniej do 14 lipca br. (tj. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników). Przystąpienie do egzaminu poprawkowego nie wymaga dodatkowych opłat.