Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Warunki konieczne do otrzymania stypendium:

  1. Zamieszkanie na terenie Rybnika;
  2. Dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 600 zł (netto); do dochodu nie wlicza się świadczeń 500+ i 300+.
  3. W rodzinie występuje:

a) trudna sytuacja materialna

oraz:

b) bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

O stypendium mogą się również ubiegać uczniowie z Ukrainy.

Kwota stypendium zależnie od dochodu na członka rodziny wynosi:

– dochód od 0 zł do 130 zł – 124 zł/m-c

– dochód od 130,01 zł do 600 zł – 99,20 zł/m-c

Osoby uprawnione (rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni) proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się po druki wniosków do pedagoga szkolnego (p. 108 A).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi wysokość dochodu należy składać w terminie do 13 września 2023 r.

Stypendium jest przeznaczone na cele edukacyjne (katalogi wydatków podlegających refundacji u pedagoga szkolnego). Refundacja kosztów dokonywana będzie na podstawie: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę, ew. umową kupna-sprzedaży (w przypadku zakupu używanych podręczników), oświadczenia wnioskodawcy.

Uczniowie zamieszkujący poza Rybnikiem mogą składać wnioski w swoich urzędach miast/gmin.