Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025
realizowanego w 2024 roku

(dawna „WYPRAWKA SZKOLNA”)

W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana m.in. uczniom:

1) słabowidzącym,

2) słabosłyszącym,

3) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

4) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

5) z niepełnosprawnością intelektualną;

6) z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

– uczniom, uczęszczającym do branżowej szkoły I stopnia;

– uczniom uczęszczającym do technikum.

Wysokość dofinansowania wynosi:

390 zł dla uczniów branżowej szkoły I stopnia;

445 zł dla uczniów technikum.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy zgłosić się po wniosek do pedagoga szkolnego (p. 108 A) w terminie do 6 września 2024 r.

Termin składania wypełnionych wniosków upływa w dniu 9 września 2024 r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu: imiennej faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników.

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, nastąpi w grudniu 2024 r.