W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy kolejny projekt Unii Europejskiej we współpracy ze szkołą hotelarską TOPI w Saragossie (Hiszpania), Szkołą Gastronomiczną w Biograd na Moru (Chorwacja) oraz Liceum Hotelarskim w Mazamet (Francja). Tytuł projektu brzmi: „Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość” numer 2016-1-PL01-KA102-023590 i jest realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

W projekcie tym bierze udział 30 uczniów (z klas o profilu technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych), którzy na przełomie kwietnia i maja oraz maja i czerwca 2017 roku odbywać będą praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach Hiszpanii, Francji oraz Chorwacji.

Najważniejszym celem projektu jest umożliwienie uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce odbycie praktyk zawodowych w krajach europejskich o dużych doświadczeniach w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej. Dzięki temu uczniowie doskonalić będą umiejętności zawodowe, umiejętności obsługi obcojęzycznego klienta, zapoznają się z nowoczesnym sprzętem hotelowym i gastronomicznym. Poznają również organizację pracy i systemem kształcenia w placówkach zagranicznych. Poznają kulturę i historię Francji, Chorwacji i Hiszpanii. Przed wyjazdem na miesięczne praktyki zagraniczne uczestnicy projektu wezmą udział w przygotowaniu kulturowym, pedagogicznym i językowym.

REGULAMIN REKRUTACJI

     1. O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas trzecich i drugich o profilu:

– technik hotelarstwa

– technik żywienia i usług gastronomicznych

2. W celu ubiegania się o udział w projekcie uczniowie zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Termin dostarczenia formularza upływa dnia 3 października 2016 roku.

3. Kryteria rekrutacji:

a) Ocena z zachowania z klasy drugiej, a w przypadku klasy drugiej, z pierwszej.

– ocena wzorowa – 6 pkt

– ocena bardzo dobra – 5 pkt

– ocena dobra – 4 pkt

– ocena poprawna – 3 pkt

– ocena nieodpowiednia lub naganna – 0 pkt

b) Ocena z przedmiotów kierunkowych

– uczniowie hotelarstwa: działalność recepcji i organizacja pracy hotelu

– uczniowie gastronomii i żywienia: procesy technologiczne w gastronomii i technologia gastronomiczna z towaroznawstwem przeliczona na punkty w następujący sposób:

– ocena celująca = 6 pkt

– ocena bardzo dobra = 5 pkt

– ocena dobra = 4 pkt

– ocena dostateczna = 3 pkt

– ocena dopuszczająca = 2pkt

– ocena niedostateczna = 0 pkt

c) Ocena z języka obcego w zależności od wyboru kraju praktyk: języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego przeliczona na punkty tak samo jak ocena z przedmiotów kierunkowych.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 24

Uczestnicy z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zgodnie z poniższym podziałem.

      1. Chorwacja – 12 osób + 2 osoby na liście rezerwowej

      2. Francja – 6 osób + 2 osoby na liście rezerwowej

      3. Hiszpania – 12 osób + osoby na liście rezerwowej.

W przypadku równej liczby punktów decydujący głos ma komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrekcją szkoły oraz wychowawcą klasy.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, wraz z ilością uzyskanych punktów zostanie opublikowana do 5 października 2016 roku.

WYNIKI REKRUTACJI

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji, do udziału w projekcie zostały

zakwalifikowane poniżej wymienione osoby.

CHORWACJA

 1. Mordak Karolina kl. 3TŻ
 2. Rożek Patrycja   kl. 3TŻ
 3. Podgórna Dominika kl. 3TŻ
 4. Ostrowska Natalia kl. 3TŻ
 5. Nosiadek Aneta kl. 3TŻ
 6. Woźniak Marta kl. 3TŻ
 7. Krakowczyk Natalia kl. 3TŻ
 8. Ryzińska Dominika kl. 3TŻ
 9. Szopa Aleksandra kl. 3TŻ
 10. Guziak Karolina kl. 3TŻ
 11. Stefańska Patrycja kl. 3TŻ
 12. Bernacki Szymon kl. 3TŻ

Lista rezerwowa

 1. Syrek Dominik kl. 3TŻ
 2. Lis Aleksandra kl. 3TŻ

FRANCJA

 1. Frączyńska Patrycja kl. 2TA
 2. Widera Martyna kl. 2TA
 3. Jaworski Krzysztof kl. 3TGH
 4. Pukrowiec Marta kl. 3TGH
 5. Kłaczek Krzysztof kl. 3TGH
 6. Sikora Aleksandra kl.3TGH

Lista rezerwowa

 1. Musiał Julia kl. 3TA
 2. Naczyńska Sabina kl.2TA
 3. Banasiewicz Miłosz kl. 3TGH

HISZPANIA

 1. Hajduczek Karolina kl. 3TG
 2. Kuźnik Beata kl. 3TG
 3. Jankowiak Nikola kl. 3TG
 4. Sykulska Natalia kl. 3TG
 5. Krypczyk Karolina kl. 3TG
 6. Wałkucka Karolina kl. 3TG
 7. Marcinkiewicz Aleksandra kl. 2TA
 8. Foreiter Jesica kl. 2TA
 9. Olczyk Zuzanna kl. 2TA
 10. Wala Roksana kl. 3TA
 11. Sułkowska Katarzyna kl.3TA
 12. Kopka Julia kl.3TA

Lista rezerwowa

 1. Kos Julia kl. 2TA
 2. Wieczorek Wioleta kl. 2TA
 3. Stępień Karolina
REALIZACJA PRAKTYK

W dniach od 24.04.2017 do 20.05.2017 uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku odbyli swoje praktyki zawodowe we Francji i Hiszpanii w ramach projektu „Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość” realizowanego ze środków PO WER.

W ramach projektu jedna grupa uczniów (hotelarze i technicy żywienia i usług gastronomicznych) do Saragossy w Hiszpanii, a druga grupa do Mazamet we Francji. Celem wyjazdu było zrealizowanie praktyk zawodowych. W Hiszpanii gastronomowie zrealizowali swoje praktyki w restauracji szkoły TOPI, z którą współpracujemy od szeregu już lat, a hotelarze w hotelach takich jak: Sauce, Don Yo, Gran Hotel, El Principe. We Francji zaś swoje pierwsze zawodowe szlify hotelarze zdobywali w hotelu Mercure L’Occitan, a gastronomowie w restauracjach Inter Hotel Le Caussea, L’Etable à Roussette, Comme à la Maison i La Voie Gourmande.

Uczniowie byli zobowiązani dostosować się do wymagań organizacji pracy w obydwu krajach i pokonać barierę językową. Początkowo stresu było dużo, ale szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości, zwłaszcza, że wszędzie spotykali się z bardzo ciepłym przyjęciem i wyrozumiałością ze strony francuskich i hiszpańskich restauratorów i hotelarzy. A ponieważ w obydwu tych krajach hotelarstwo jest na bardzo wysokim poziomie, mieli okazję poznać tajniki kuchni francuskiej i hiszpańskiej oraz doskonalić swoje umiejętności chociażby w nieznanych technikach podawania potraw czy przygotowywania jednostek mieszkalnych w hotelach do sprzedaży. Na życzenie restauratorów przygotowywali również polskie potrawy, które były podawane klientom restauracji.

W czasie czterotygodniowego pobytu we Francji i Hiszpanii uczniowie nie tylko kształcili swoje umiejętności zawodowe. Mieli również okazję poznać kulturę i zwyczaje obydwu krajów i pogłębić wiedzę historyczną. We Francji młodzież zwiedziła okolice Montagne Noire, malownicze miasteczko Castres, średniowieczną twierdzę Carcassonne, Narbonne, a w Tuluzie park rekreacyjny „La Cité de l’Espace” gdzie uczestniczyli w pokazach filmów związanych z odkryciami kosmosu. Zwiedzili również wytwórnię wina Gaillac. W Hiszpanii zaś już samo miasto Saragossa jest bogate w zabytki pochodzące z czasów imperium rzymskiego takie jak teatr, termy czy odkopane niedawno przez archeologów forum romanum. Oprócz tego w Saragossie znajduje się pałac królów arabskich Aljaferia i dwie przepiękne katedry La Seo i katedra del Pilar. W ramach projektu została również zorganizowana wycieczka do Barcelony, w trakcie której zwiedzili arcydzieło sztuki architekta Gaudiego jakim jest bazylika Sagrada Familia. Spacerując najpiękniejszą ulicą Barcelony Ramblą, mieli okazję chłonąć atmosferę tego niezwykłego miasta. Wreszcie zobaczyli port i pomnik Kolumba wskazujący kierunek do Ameryki Południowej. Uczniowie zwiedzali również palarnię kawę, gdzie poznali proces produkcji kawy i uczestniczyli w pokazie baristycznym.

Wielką radością zarówno dla opiekunów jak i dyrekcji szkoły były opinie pracodawców, którzy podkreślali zdyscyplinowanie naszych uczniów oraz ich dużą motywację do pracy. Śmiało możemy stwierdzić, że praktyki były udane pod każdym względem i przyczyniły się do rozwoju zawodowego, kuturowego i językowego naszych uczniów.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Dnia 6 października w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku odbyła się uroczystość zakończenia projektu unijnego „Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość” zrealizowanego ze środków POWER, połączona z wpisującym się bardzo dobrze w realizację praktyk zagranicznych, Europejskim Dniem Języków Obcych.

Budżet projektu wynosi 72 789,00 €. Został on zrealizowany z trzema partnerami, z którymi nasza szkoła współpracuje już od lat. Są to: Szkoła w Biograd na Moru w Chorwacji, Liceum Hotelarskie w Mazamet we Francji oraz Szkoła Hotelarska TOPI w Saragossie w Hiszpanii. Każda z organizacji przyjmujących naszych uczniów posiada bardzo ciekawe i twórcze metody pracy, co pozwoliło naszym uczniom rozwinąć swoje umiejętności i kwalifikacje. W projekcie brały udział trzy grupy uczestników z klas trzecich: dwunastoosobowa grupa hotelarzy i techników żywienia i usług gastronomicznych, która realizowała swoje praktyki w czterogwiazdkowych hotelach Saragossy, druga grupa, również dwunastoosobowa w Chorwacji oraz sześcioosobowa grupa, pod opieką pani Jolanty Kula we Francji W tym projekcie po raz pierwszy zastosowano system ECVET, w związku z czym uczestnicy byli zobowiązani do zdobycia konkretnych umiejętności, jak na przykład sporządzenie potrwa kuchni hiszpańskiej, francuskiej czy chorwackiej oraz przygotowanie jednostki mieszkalnej w hotelu do sprzedaży. Zdobyte umiejętności zostały poddane ocenie zagranicznych ekspertów, którzy wysoko je ocenili i potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami Europass. Właśnie podczas uroczystości zakończenia projektu uczestnicy mieli okazję popisać się swoimi umiejętnościami wykonując na przykład hiszpańską paellę, czarne risotto z owocami morza czy naleśniki suzette. Oprócz celów typowo zawodowych uczniowie doskonalili swoją znajomość języka obcego oraz poznawali kulturę i interesujące turystycznie miejsca w każdym z krajów takie jak: Barcelona, Carcassonne, Tuluza, Zadar. Poznali procesy produkcji win i kawy zwiedzając winiarnie oraz palarnię kawy.

Na naszej uroczystości gościli również pan Serge Maingret, nauczyciel ze szkoły w Mazamet we Francji wraz ze swoimi uczennicami, które zakończyły praktyki w restauracjach rybnickich i przygotowały dla zaproszonych gości, rybnickich restauratorów i hotelarzy, confit de canard.

Podczas uroczystości uczestnikom zostały wręczone certyfikaty Europass Mobilność. Do uświetnienia uroczystości przyczynili się uczniowie naszej szkoły, którzy wykonali piosenki we wszystkich nauczanych w naszej szkole językach: angielskim, francuskim hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.