Projekt „Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni”

Projekt realizowany jest przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

Partnerami projektu są: Miasto Rybnik oraz Miasto Zabrze.

Celem projektu jest rozwój kompetencji jego uczestników w zakresie komunikacji, współpracy, myślenia kreatywnego i innowacji, jako kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz zaistnienia na rynku pracy.

Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans, w szczególności równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi.

Projekt “Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

           

 

REKRUTACJA

Dokumenty rekrutacyjne:

1. REGULAMIN UCZESTNICTWA

2. ARKUSZ APLIKACYJNY

3. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

4. ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

5.  ZAŚWIADCZENIE O BYCIU UCZNIEM WYDAWANE PRZEZ SZKOŁĘ

6.OPINIA WYCHOWAWCY KLASY

7.OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY

9. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU UCZEŃ

10.OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY

11. OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI UCZEŃ

 

WYNIKI REKRUTACJI

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Giermak Patrycja 3 TR
2. Sopicka Alicja 3 TR
3. Mikołajczyk Kamil 2 TR
4. Smołka Natalia 2 TR
5. Stajer Julia 2 TR
6. Wojaczek Patrycja 2 TR

Lista osób zamieszczonych na liście rezerwowej

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Bednarek Konrad 2 TR
2. Zdrzałka Aleksandra 2 TR