Projekt „Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni”

Projekt realizowany jest przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

Partnerami projektu są: Miasto Rybnik oraz Miasto Zabrze.

Celem projektu jest rozwój kompetencji jego uczestników w zakresie komunikacji, współpracy, myślenia kreatywnego i innowacji, jako kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz zaistnienia na rynku pracy.

Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans, w szczególności równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi.

Projekt “Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

           

 

Rekrutacja

Harmonogram zajęć

Wyniki rekrutacji