REKRUTACJA

Dokumenty rekrutacyjne:

1. REGULAMIN UCZESTNICTWA

2. ARKUSZ APLIKACYJNY

3. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

4. ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

5.  ZAŚWIADCZENIE O BYCIU UCZNIEM WYDAWANE PRZEZ SZKOŁĘ

6.OPINIA WYCHOWAWCY KLASY

7.OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY

9. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU UCZEŃ

10.OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY

11. OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI UCZEŃ