PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

AKCJA COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

REGULAMIN PROJEKTU „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY – KROK PO KROKU”

 • 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Projekt„Young Entrepreneurs – Step by Step” (Młodzi przedsiębiorcy – krok po kroku)jest realizowany w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku wraz z partnerami zagranicznymi: Prirodoslovna škola Karlovac (Karlovac, Chorwacja – szkoła koordynująca projekt), Lauttakylän lukio (Huittinen, Finlandia), Grupul Scolar Industrial Constructii de Masini „Dacia” (Piteşti, Rumunia), oraz Karşıyaka Anadolu Lisesi (Samsun, Turcja). Projekt jest w całości finansowany ze środków Komisji Europejskiej przyznanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
 2. Podczas realizacji projektu przewiduje się wizytę partnerów zagranicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, a także wyjazdy do zagranicznych szkół partnerskich. Wizyty partnerów wiążą się z przyjęciem uczniów ze szkół partnerskich przez uczniów szkoły będącej gospodarzem danego spotkania.
 3. Ze względu na to, że w wyjazdach może uczestniczyć ograniczona ilość uczniów, są one traktowane jako wyróżnienie dla osób szczególnie angażujących się w realizację projektu.
 4. Wyjazdy są opłacone z funduszy otrzymanych przez szkołę w ramach projektu (transport, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, ewentualne koszty zakwaterowania w hotelu – tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości goszczenia przez partnerów zagranicznych).
 5. Rodzina goszcząca ucznia ze szkoły partnerskiej zapewnia mu nocleg, wyżywienie oraz opiekę podczas jego pobytu u siebie.
 6. Kierownikiem wyjazdu oraz opiekunami młodzieży są nauczyciele wskazani przez koordynatora projektu w porozumieniu z Dyrekcją szkoły uczestniczący w realizacji projektu.
 • 2 ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 1. Zgłaszając chęć uczestnictwa w projekcie, uczeń zobowiązuje się brać w nim udział przez cały okres jego realizacji. Jedynym odstępstwem od tej zasady może być przypadek losowy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie poniższych kryteriów:
 1. dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w projekcie
 2. deklaracja uczestnictwa w projekcie do dnia jego zakończenia
 3. dobra znajomość języka angielskiego (język projektu) pozwalająca na komunikowanie się z zagranicznymi partnerami uczestniczącymi w projekcie
 4. udział w spotkaniach poświęconych projektowi i wykonywanie powierzonych zadań z pełnym zaangażowaniem oraz w wyznaczonych terminach
 5. wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia oraz materiałów przez niego stworzonych w ramach projektu w celu promocji projektu.
 1. Uczeń biorący udział w projekcie jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach poświęconych projektowi (nieobecności powinny być usprawiedliwiane u koordynatora projektu). Terminy kolejnych spotkań będą ogłaszane na bieżąco na spotkaniach, poprzez radiowęzeł szkolny, stronę internetową szkoły oraz na portalu Facebook (profil szkoły oraz profil projektu). Spotkania będą odbywać się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 2. Biorąc udział w projekcie, uczeń ma szanse na wyjazd do jednego z krajów partnerskich na spotkanie projektowe. Uczestnictwo w projekcie nie jest jednak równoznaczne z gwarancją wyjazdu na jedno ze spotkań projektowych organizowanych u partnerów zagranicznych. Szczegółowe kryteria rekrutacji na wyjazdy zagraniczne zawarte są w paragrafie 3.
 3. Uczeń jest zobowiązany wykonywać zadania powierzone mu przez koordynatora projektu lub pozostałych nauczycieli uczestniczących w projekcie rzetelnie i w terminie.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mogą wyrazić zgodę na goszczenie u siebie ucznia lub uczniów z jednego z krajów partnerskich. Wyrażenie takiej zgody w formie pisemnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia postanowień paragrafu 5.
 • 3 ZASADY REKRUTACJA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE
 1. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:
 2. liczba i jakość wykonywanych w trakcie projektu zadań
 3. terminowość realizacji powierzonych zadań
 4. frekwencja na zajęciach lekcyjnych oraz spotkaniach projektowych
 5. zachowanie w szkole i poza szkołą – opinia wychowawcy
 6. stopień znajomości języka angielskiego – wynik testu oraz opinia nauczyciela uczącego danego ucznia
 7. wyrażenie chęci goszczenia ucznia/uczniów ze szkoły partnerskiej (w przypadku braku takiej możliwości znalezienie zastępstwa),
 8. W szkole została powołana komisja rekrutacyjna, która dokona wyboru uczniów biorących udział w wyjeździe. Komisja liczy 3 osoby i składa się z przedstawiciela dyrekcji, koordynatora i jednego nauczyciela uczestniczącego w projekcie.
 9. Jeżeli chętnych będzie więcej niż mogących wziąć udział w wyjeździe, wówczas zostanie utworzona lista rezerwowa.
 10. W przypadku niemożności wybrania uczestników wyjazdu według wyżej określonych kryteriów nastąpi losowanie.
 11. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zrezygnuje, wówczas na jego miejsce wybiera się ucznia z listy rezerwowej.
 12. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu do kraju partnerskiego rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana danych na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji, itp.) – nie dotyczy to przypadków losowych.
 13. Goszczenie u siebie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest gwarancją wyjazdu do kraju partnerskiego w przypadku nie spełnienia pozostałych kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji.
 • 4 ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACHWRAMACH PROJEKTU
 1. Zgodę na udział ucznia w wyjeździe wyrażają jego rodzice lub opiekunowie prawni tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia w określonym przez koordynatora terminie kompletu dokumentów wymaganych podczas wyjazdu (zgoda na uczestnictwo w wyjeździe, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta EKUZ, itp.) oraz podpisanego regulaminu wymiany.
 3. Każdy uczeń musi być odpowiednio przygotowany do wyjazdu (ubiór, obuwie, dokumenty, itp.).
 4. Uczeń wyjeżdżający za granicę jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania poleceń kierownika wyjazdu i opiekunów.
 5. Uczestnik wyjazdu ma bezwzględny zakaz:
 6. oddalania się samodzielnie od grupy
 7. kąpania się w zbiornikach i basenach oraz używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu
 8. spożywania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci oraz palenia papierosów
 9. przebywania w miejscach, w których nie ma prawa się znajdować ze względu na przepisy prawne danego państwa
 10. Uczeń zamieszkujący u rodziny goszczącej zobowiązany jest do przestrzegania norm społecznych obowiązujących w danym państwie (np. cisza nocna, itp.). Uczeń jest zobowiązany informować kierownika wyjazdu o wszelkiego rodzaju wyjściach organizowanych przez rodzinę goszczącą w czasie, gdy uczeń jest pod jej opieką.
 11. Jeżeli uczeń jest zakwaterowany w hotelu lub innym obiekcie, wówczas jest on zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym miejscu.
 12. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie programu i planu dnia.
 13. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, BHP i kodeksu drogowego.
 14. Każdy uczeń biorący udział w wyjeździe ma obowiązek zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię kraju i szkoły a także nie naruszać godności parterów projektu, którzy mogą mieć inne przekonania, religię czy kulturę.
 15. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń przez ucznia wszelkie koszty ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 16. Uczeń uczestniczący w wyjazdach zagranicznych, po powrocie z takiego wyjazdu zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z niego (w formie np. opisu, bloga, pamiętnika itp.) zawierające zdjęcia dokumentujące przebieg wyjazdu.
 • 5GOSZCZENIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH PRZEZ UCZNIÓW ZSE-U
 1. Spotkanie projektowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku odbędzie się w terminie od 12 do 16 listopada 2012 roku.
 2. Uczniowie ze szkół partnerskich będą mieszkali u rodzin goszczących maksymalnie w terminie od 11 do 18 listopada 2012 roku.
 3. Warunkiem goszczenia ucznia lub uczniów ze szkoły partnerskiej jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia ZSE-U.
 4. Wyrażenie zgody wymienionej w powyższym punkcie jest równoznaczne z zapewnieniem uczniowi z zagranicy:
 5. noclegu,
 6. wyżywienia,
 7. opieki poza godzinami, kiedy uczeń znajduje się pod opieką swoich nauczycieli.
 8. Rodziny goszczące uczniów ze szkół partnerskich odbierają ich z terenu szkoły w dniu ich przyjazdu do Rybnika, a także odwożą tych uczniów na teren szkoły w dniu ich wyjazdu z Rybnika. Dokładne godziny są uzależnione od godzin przyjazdu i wyjazdu delegacji zagranicznych.
 9. Rodziny goszczące nie ponoszą żadnych nakładów finansowych poza tymi związanymi z zadaniami określonymi w punktach 4 i 5 powyżej.
 10. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy będą gościli uczniów ze szkoły partnerskiej są zobowiązani do udziału w spotkaniu z Dyrekcją szkoły oraz koordynatorem projektu w celu szczegółowego omówienia zasad goszczenia uczniów u siebie. Termin takiego spotkania zostanie ogłoszony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział w projekcie wiąże się z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przez ucznia oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.
 2. W przypadku:
 3. niewywiązania się przez ucznia z powierzonych mu zadań,
 4. karygodnego zachowania podczas spotkań projektowych i/lub wyjazdów,
 5. niepodporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu,
 6. innych uchybień wobec któregokolwiek punktów niniejszego regulaminu,

uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie oraz poniesie konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły, decyzją Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 3. Ostateczną decyzję w sprawach spornych wynikających z niniejszego regulaminu podejmuje Dyrektor szkoły.
 4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna w dokumentacji projektu znajdującej się w szkole, u koordynatora projektu, na stronie internetowej szkoły www.zseu.pl w zakładce „Projekty UE”, na profilu szkoły na portalu Facebook www.facebook.com/ZSEURybnik, oraz na stronie projektu na portalu Facebook www.facebook.com/YesZSEU.