INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podczas realizacji projektu„Enterprising – Citizens, Employees and New Venturers” (Przedsiębiorczość – obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy) w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 przewiduje się wizytę partnerów zagranicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, a także wyjazdy do szkół i instytucji partnerskich: Northern Regional College (Ballymena, Wielka Brytania), Ballymena Business Centre (Ballymena, Wielka Brytania), Escola Profissional de Aveiro (Aveiro, Portugalia), oraz Institutio De Ensenanza Secundaria La Senia (La Senia, Hiszpania). Wizyty partnerów wiążą się z przyjęciem uczniów ze szkół partnerskich przez uczniów szkoły będącej gospodarzem danego spotkania.
 2. Ze względu na to, że w wyjazdach może uczestniczyć ograniczona ilość uczniów, są one traktowane jako wyróżnienie dla osób szczególnie angażujących się w realizację projektu.
 3. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, ewentualne koszty zakwaterowania w hotelu – tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości goszczenia przez partnerów zagranicznych).
 4. Rodzina goszcząca u siebie ucznia ze szkoły partnerskiej zapewnia mu nocleg oraz wyżywienie.
 5. Kierownikiem wyjazdu oraz opiekunami młodzieży są nauczyciele wskazani przez koordynatora projektu w porozumieniu z Dyrekcją szkoły uczestniczący w realizacji projektu.

REKRUTACJA

 1. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria (kolejność kryteriów na liście jest przypadkowa):
 2. liczba i jakość wykonywanych w trakcie projektu zadań
 3. frekwencja na zajęciach lekcyjnych oraz spotkaniach projektowych
 4. terminowość realizacji powierzonych zadań
 5. zachowanie w szkole i poza szkołą – opinia wychowawcy
 6. stopień znajomości języka angielskiego – wynik testu oraz opinia nauczyciela uczącego
 7. wyrażenie chęci goszczenia ucznia/uczniów ze szkoły partnerskiej (w przypadku braku takiej możliwości znalezienie zastępstwa),
 8. W szkole została powołana komisja rekrutacyjna, która dokona wyboru uczniów biorących udział w wyjeździe. Komisja liczy 3 osoby i składa się z przedstawiciela dyrekcji, koordynatora i jednego nauczyciela uczestniczącego w projekcie.
 9. Jeżeli chętnych będzie więcej niż mogących wziąć udział w wyjeździe, wówczas zostanie utworzona lista rezerwowa.
 10. W przypadku niemożności wybrania uczestników wyjazdu według określonych kryteriów nastąpi losowanie.
 11. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zrezygnuje, wówczas na jego miejsce wybiera się ucznia z listy rezerwowej.
 12. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu do kraju partnerskiego rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana danych na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji, itp.) – nie dotyczy to przypadków losowych.
 13. Goszczenie u siebie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest gwarancją wyjazdu do kraju partnerskiego w przypadku nie spełnienia pozostałych kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH W RAMACH PROJEKTU

 1. Zgodę na udział ucznia w wyjeździe wyrażają jego rodzice lub opiekunowie prawni w formie pisemnej.
 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia w określonym przez koordynatora terminie kompletu dokumentów wymaganych podczas wyjazdu (zgoda na uczestnictwo w wyjeździe, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta EKUZ, itp.) oraz podpisanego regulaminu wymiany.
 3. Każdy uczeń musi być odpowiednio przygotowany do wyjazdu (ubiór, obuwie, dokumenty, itp.)
 4. Uczeń wyjeżdżający za granicę jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania poleceń kierownika i opiekunów.
 5. Uczestnik wyjazdu ma bezwzględny zakaz:
 6. oddalania się samodzielnie od grupy
 7. kąpania się w zbiornikach i basenach oraz używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu
 8. spożywania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci oraz palenia papierosów
 9. przebywania w miejscach, w których nie ma prawa się znajdować ze względu na przepisy prawne danego państwa
 10. Uczeń zamieszkujący u rodziny goszczącej zobowiązany jest do przestrzegania norm społecznych obowiązujących w danym państwie (np. cisza nocna, itp.). Uczeń jest zobowiązany informować kierownika wyjazdu o wszelkiego rodzaju wyjściach organizowanych przez rodzinę goszczącą w czasie, gdy uczeń jest pod jej opieką.
 11. Jeżeli uczeń jest zakwaterowany w hotelu lub innym obiekcie, wówczas jest on zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym miejscu.
 12. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie programu i planu dnia.
 13. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, BHP i kodeksu drogowego.
 14. Każdy uczeń biorący udział w wyjeździe ma obowiązek zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię kraju i szkoły a także nie naruszać godności parterów projektu, którzy mogą mieć inne przekonania, religię czy kulturę.
 15. Jeżeli uczestnik nie podporządkuje się postanowieniom niniejszego regulaminu zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, zostanie mu obniżona ocena z zachowania oraz zostaną wobec niego zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.
 16. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń przez ucznia wszelkie koszty ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni .
 17. Regulamin obowiązuje od początku wyjazdu do jego zakończenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w projekcie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu przez ucznia oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 3. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 4. Ostateczną decyzję w sprawach spornych wynikających z niniejszego regulaminu podejmuje Dyrektor szkoły.
 5. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu, na stronie internetowej szkoły w zakładce „Projekty UE”, na profilu szkoły na portalu Facebook, oraz na stronie projektu na portalu Facebook.