Projekt „Twoje doświadczenie – Twoja przyszłość” – „Your experience – Your future” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer projektu POWERVET-2015-1-PL1-KA102-015652

Projekt „Twoje doświadczenie – twoja przyszłość” – „Your experience – your future” obejmuje 39 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku uczących się w klasach o profilach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz technik logistyk.

 

W ramach projektu uczniowie, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, będą odbywać miesięczną praktykę zdobywając nowe umiejętności oraz doskonaląc się w swoich zawodach w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Hiszpanii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Grupa uczniów biorąca udział w projekcie będzie miała okazję zdobywać wiedzę oraz doświadczenie od wykwalifikowanych specjalistów w swoich branżach, a także będzie doskonalić język obcy niezbędny we współpracy międzynarodowej.

Miejscem praktyk będą:

  • Salamanka w Hiszpanii, gdzie wyjedzie 7 uczniów klasy 3TA pod opieką jednego nauczyciela;
  • Lipsk w Niemczech, dokąd wyjedzie grupa złożona z 5 uczniów klasy 3TH i 5 uczniów klasy 3TL pod opieką jednego nauczyciela;
  • Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie wyjedzie 4 uczniów klasy 3TA, 10 uczniów klas 3TB/3TC, 5 uczniów klasy 3TH oraz 5 uczniów klasy 3TL z dwójką opiekunów.

Wszystkie grupy wyjadą z Polski 24 kwietnia, a powrócą 20 maja 2016.

Głównym celem projektu jest umożliwienie zdobycia nowych doświadczeń przez naszych uczniów, dzięki którym staną się bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców na lokalnym rynku pracy. Kolejnymi celami są polepszenie znajomości języka danego kraju, zwiększenie poczucia własnej wartości, a także poznanie kultury i mentalności państw, w których odbywać się będą praktyki.

REGULAMIN REKRUTACJI

§1 Uczestnicy projektu
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkól Ekonomiczno-Usługowych
w Rybniku uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klas trzecich o profilu:
– technik ekonomista
– technik hotelarstwa
-technik handlowiec
– technik logistyk
§2 Wymagane dokumenty
W celu ubiegania się o udział w projekcie, uczniowie zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi projektu poniższe dokumenty:
– list motywacyjny w języku polskim
– formularz zgłoszeniowy (według podanego wzoru)
Termin dostarczenia dokumentów upływa 4 grudnia 2015 roku.

§3 Zasady rekrutacji
Uczniowie podlegają zasadom rekrutacji, które zostały podzielone na następujące wymagania:
1. Test kwalifikacyjny z języka obcego zawierający elementy języka zawodowego:
– w przypadku uczniów ubiegających się o wyjazd do Anglii test zostanie przeprowadzony z języka angielskiego;
– w przypadku uczniów ubiegających się o wyjazd do Hiszpanii test zostanie przeprowadzony z języka hiszpańskiego;
– w przypadku uczniów ubiegających się o wyjazd do Niemiec, uczniowie mają do wyboru test z języka niemieckiego lub angielskiego.
Wynik testu wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty w stosunku 1:1 (1% = 1 punkt) – maksymalnie 100 pkt
2. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z klasy drugiej przeliczona na punkty według wzoru: średnia ocen * 10 – maksymalnie 60 pkt.
3. Średnia ocen z języków obcych z klasy drugiej przeliczona na punkty według wzoru: średnia ocen * 10 – maksymalnie 60 pkt.
4. Ocena z zachowania z klasy drugiej przeliczona na punkty:
ocena wzorowa – 30 pkt
ocena bardzo dobra – 20 pkt
ocena dobra – 10 pkt
ocena poprawna, nieodpowiednia lub naganna – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w procesie rekrutacji to 250.
Warunkiem kwalifikacji do udziału w projekcie jest spełnienie poniższych warunków:
– dostarczenie listu motywacyjnego oraz formularza zgłoszeniowego
– uzyskanie wyniku minimum 60% z testu kwalifikacyjnego.
§4 Lista uczestników
Uczestnicy z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zgodnie z poniższym podziałem:
1. Anglia
– technik ekonomista – 10 osób + 2 osoby na liście rezerwowej
– technik handlowiec – 3 osoby + 1 osoba na liście rezerwowej
– technik hotelarstwa – 4 osoby + 1 osoba na liście rezerwowej
– technik logistyk – 5 osób + 1 osoba na liście rezerwowej
2. Hiszpania
– technik hotelarstwa – 7 osób + 2 osoby na liście rezerwowej
3. Niemcy
– technik handlowiec – 5 osób + 1 osoba na liście rezerwowej
– technik logistyk – 5 osób + 1 osoba na liście rezerwowej
W przypadku równej liczby punktów decydujący głos ma komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrekcją szkoły oraz wychowawcą klasy.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, wraz z ilością uzyskanych punktów, zostanie opublikowana do dnia 20 grudnia 2015.

 

WYNIKI REKRUTACJI

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji, do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane poniżej wymienione osoby:
ANGLIA
1. Berger Justyna – klasa 3TB
2. Dobosiewicz Monika – klasa 3TH
3. Dzierżęga Joanna – klasa 3TA
4. Kaczmarczyk Klaudia – klasa 3TL
5. Klapsia Klaudia – klasa 3TH
6. Kleban Klaudia – klasa 3TC
7. Krzyżak Julia – klasa 3TA
8. Krzyżowska Karolina – klasa 3TL
9. Kulczycka Monika – klasa 3TC
10. Kuś Weronika – klasa 3TB
11. Latosiński Janusz – klasa 3TL
12. Łuc Adam – klasa 3TL
13. Mierzejewski Dawid – klasa 3TL
14. Rduch Emilia – klasa 3TB
15. Skorupa Karolina – klasa 3TB
16. Staniek Marta – klasa 3TL
17. Szymiczek Magdalena – klasa 3TC
18. Tlołka Patrycja – klasa 3TB
19. Todorska Patrycja – klasa 3TB
20. Wejnerowska Wiktoria – klasa 3TA
21. Wiśniewska Nikola – klasa 3TA
22. Wójcik Monika – klasa 3TB
Rezerwa:
1. Gaszka Joanna – klasa 3TB
2. Kozub Małgorzata – klasa 3TC
3. Rusecki Mateusz – klasa 3TA
4. Smiatek Martyna – klasa 3TA

HISZPANIA (wszyscy z klasy 3TA)
1. Błaszczyk Dominika
2. Cichecka Patrycja
3. Kula Wiktoria
4. Łukowczyk Arletta
5. Podbielska Milena
6. Puch Klaudia
7. Rompalska Edyta
Rezerwa:
1. Sieroń Agata
NIEMCY
1. Bazan Sabina – klasa 3TH
2. Bugdoll Karolina – klasa 3TH
3. Jakubiec Pascal – klasa 3TL
4. Knura Karolina – klasa 3TH
5. Kowal Beata – klasa 3TL
6. Koźlik Martyna – klasa 3TH
7. Ochojski Ksawery – klasa 3TL
8. Macionczyk Karolina – klasa 3TH
9. Weszka Robert – klasa 3TL
10 . Zieleń Aleksandra – klasa 3TL

RELACJA Z PRAKTYK

24 kwietnia 2016 na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Twoje doświadczenie – Twoja przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wyjechało łącznie 39 uczniów naszej szkoły. Wśród uczestników projektu są ekonomiści, handlowcy, hotelarze oraz logistycy z klas trzecich. Praktyki odbywają się w trzech państwach – w Hiszpanii swoje praktyki odbywa 7 uczennic z klasy 3TA, w Niemczech – 10 uczniów z klas 3TH i 3TL, natomiast w Anglii – 22 uczniów klas 3TA, 3TB, 3TC, 3TH oraz 3TL. Opiekę nad uczniami sprawują – w Hiszpanii p. Iwona Plewnia, w Niemczech – p. Maria Tosta, w Anglii – p. Dariusz Idzik i p. Maciej Lewandowski.

 

Salamanka (Hiszpania)

Uczennice odbywają czterotygodniowe praktyki w hotelach 3, 4 oraz 5 gwiazdkowych. W trakcie praktyk uczennice poznają zasady funkcjonowania hiszpańskich hoteli w tym działy recepcji, służby pięter, gastronomii. W czasie wolnym grupa zwiedza Salamankę (miasto z najstarszym uniwersytetem Hiszpanii), w tym miejskie muzea, jak muzeum handlu czy motoryzacji. W pierwsze dwa weekendy grupa odwiedziła urokliwe miasta północnej Hiszpanii – Avila oraz Zamora, a także miała okazję spróbować słynnych hiszpańskich tapas oraz churros. Pobyt w Hiszpanii jest dla hotelarek wspaniałą okazją do ćwiczenia i rozwoju języka hiszpańskiego, ponieważ uczennice mieszkają u rodzin hiszpańskich, a dodatkowo mało kto mówi w tutejszych hotelach po angielsku.

 

Schkeuditz/Lipsk (Niemcy)

Uczniowie klasy III TH i III TL odbywają praktykę zawodową w trzech punktach sprzedaży detalicznej, tj. w firmach Netto i Rewe w Lipsku oraz Schkeuditz. Podczas zajęć uczniowie mają okazję w praktyce wykorzystać umiejętności zdobyte w szkole, a także poznać specyfikę pracy w działach sprzedaży i logistyki dużych firm. W wolnych chwilach młodzież gra w siatkówkę, bilard w tutejszym ośrodku. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne miejscowości Schkeuditz z centrum Lipska pozwala na częste odwiedzanie miasta i poznawanie tutejszej tradycji, zabytków, budowli. Do tej pory uczniowie mieli okazję zwiedzić Lipsk, Drezno oraz Berlin.

Plymouth (Anglia)

W zależności od zawodu, uczniowie naszej szkoły zostali podzieleni na dwie grupy – jedna ma praktyki w firmach (hotelarze, handlowcy oraz logistycy odbywają swoje praktyki m.in. w firmach The Range, Efficient Light, Future Inn Hotel, YMCA, Shobrook), natomiast druga grupa – ekonomiści – odbywają swoje praktyki w formie warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Tellus Group. Poza obowiązkami wynikającymi z planu praktyk uczniowie mają także chwilę na zapoznanie się z regionem południowo-zachodniej Anglii – w weekendy uczniowie zwiedzili miejscowości Totnes i Exeter w Dewonie, a także Truro w Kornwalii. Dodatkową zaletą praktyk w Plymouth jest to, że uczniowie cały czas muszą posługiwać się językiem angielskim, gdyż mieszkają u rodzin angielskich.

Przed wszystkimi uczestnikami projektu jeszcze dwa tygodnie, miejmy nadzieję tylko pozytywnych wrażeń. A potem powrót do Polski i możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z kolegami i koleżankami z klas, rodzinami, znajomymi oraz rybnickimi przedsiębiorcami.

 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.