Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin rekrutacji

2. Arkusz aplikacyjny

3. Oświadczenie o zapoznaniu sie z regulaminem

4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie

5. Zaświadczenie o byciu uczniem wydawane przez szkole

6. Opinia wychowawcy klasy

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

8. Oświadczenie uczestnika projektu – Rodzic lub Opiekun prawny

9. Oświadczenie uczestnika projektu – Uczeń

10. Oświadczenie o rezygnacji – Rodzic lub Opiekun prawny

11. Oświadczenie o rezygnacji – Uczeń