Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego

– Formuła 2019

w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

 1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:

 

 1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;

 

 1. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

 1. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;

 

 1. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;

 

 1. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2023/2024 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

 

–  trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

–  zaburzenia komunikacji językowej

–  sytuację kryzysową lub traumatyczną

Opinia rady pedagogicznej wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia

 

 1. będący obywatelem Ukrainy

 

 1. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu:

do 15 września 2023 r. – klasy V

– do 7 lutego 2024 r. – klasy III

 

W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 

 1. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

 

 1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 

 

 1.  Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

 

 1. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

 

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją,

z dysgrafią, z dysortografią,

z dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

 

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.