Deklaracja dostępności serwisu zseu.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku.

Data publikacji strony internetowej: 2004-04-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
– Pliki PDF oraz pliki tekstowe nie są plikami dostępnymi cyfrowo

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na kilka wersji o zwiększonym kontraście
– Zmiana rozmiaru tekstu oraz odstępów
– Możliwość włączenia czytelniejszej czcionki
– Widoczny fokus, podświetlenie hiperłączy

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Sładczyk, adres poczty elektronicznej ekonomikrybnik@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 42 23 663. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Św. Józefa, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia, od strony stołówki do którego prowadzą schody oraz od hali sportowej na poziomie gruntu, natomiast na korytarzu łączącym halę sportową i główny budynek szkoły występują czterostopniowe schody. Ponadto obok parkingu znajduje się jeszcze jedno wejście do piwnicy budynku ze schodami, które jest wyjściem ewakuacyjnym.
  2. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego środku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
  3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  4. Na terenie parkingu przy wejściu głównym szkoły znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni.