Planowane oddziały:

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w roku szkolnym 2024/2025 otwiera następujące oddziały Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego i i przypisuje im zajęcia edukacyjne, których oceny będą przeliczane na punkty:

Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego

Nazwa oddziału Ilość oddziałów Zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczenia punktów
Technik ekonomista 0,5 (15 osób)
język polski

matematyka

język angielski

informatyka

Technik rachunkowości 0,5 (15 osób)
Technik reklamy 1 (24 osoby)
Technik handlowiec 0,5 (15 osób)
Technik logistyk 0,5 (15 osób)
język polski

matematyka

język angielski

geografia

Technik eksploatacji portów
i terminali
0,5 (15 osób)
Technik hotelarstwa 0,5 (15 osób)
Technik organizacji turystyki 0,5 (15 osób)
Technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 (15 osób)
język polski

matematyka

język angielski

biologia

2. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany liczby oddziałów w danym zawodzie w ramach przyznanego limitu do danego oddziału oraz zmiany języków obcych i ich ilości godzinowej.

Zasady punktacji

1. Przeliczanie ocen uzyskanych przez kandydata szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry –17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny –8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

2. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punktów

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

6. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punktów

7. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty

b) krajowym – 3 punkty

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

8. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)– 3 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

A. języka polski i matematyki:

celujący – 30 punktów

bardzo dobry –25 punktów

dobry – 20 punktów

dostateczny – 10 punktów

dopuszczający – 5 punkty

B. języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

celujący – 20 punktów

bardzo dobry –18 punktów

dobry – 13 punktów

dostateczny –8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

10. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem

1. Termin od 13.05.2024r. do 17.06.2024r. do godz. 15.00

 • rejestracja w systemie naboru elektronicznego i dokonanie wyboru preferencji klas (https://slaskie.edu.com.pl/kandydat)
 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami

2. Termin od 21.06.2024 do 5.07.2024r. do 15.00

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

3. Termin 12.07.2024r.

 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

4. Termin  do 16.07.2024r.

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

4. Termin od 12.07.2024 do 18.07.2024 r. do godz. 15.00

 • potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w danym oddziale (klasie)
 • złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • złożenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu i podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • złożenie trzech zdjęć legitymacyjnych wykonanych na jasnym tle
 • złożenie karty zdrowia
 • dostarczenie wypełnionego kwestionariusza kandydata (do pobrania w sekretariacie uczniowskim (s.3A w ZSEU) lub na stronie internetowej szkoły: www.zseu.pl )

5.Termin 19.07.2024

 • ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Dokumenty:

1. Podstawa prawna

2. Terminy-rekrutacji

3. Kwestionariusz