Planowane oddziały:

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 otwiera następujące oddziały Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego i przypisuje im zajęcia edukacyjne, których oceny będą przeliczane na punkty:

Dla absolwentów gimnazjów

Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego

Nazwa oddziału Ilość oddziałów Zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczenia punktów
Technik ekonomista 1 język polski

matematyka

język obcy

max(biol, chem, fiz, geo, hist, inf, muz, plas, tech, wos)

Technik reklamy 0,5
Technik handlowiec 0,5
Technik logistyk 1
Technik hotelarstwa 0,5
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1,5

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego

Kucharz 0,5 język polski

matematyka

język obcy

max(biol, chem, fiz, geo, hist, inf, muz, plas, tech, wos)

Magazynier-logistyk 0,5

 

Dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego

Nazwa oddziału Ilość oddziałów Zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczenia punktów
Technik ekonomista 1 język polski

matematyka

język obcy

max(biol, chem, fiz, geo, hist, inf, muz, plas, tech, wos)

Technik rachunkowości
1
Technik reklamy 1
Technik handlowiec 1
Technik logistyk 1
Technik hotelarstwa 1
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego

Kelner 0,5 język polski

matematyka

język obcy

max(biol, chem, fiz, geo, hist, inf, muz, plas, tech, wos)

Magazynier-logistyk 0,5

2. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany liczby oddziałów w danym zawodzie w ramach przyznanego limitu

Zasady punktacji

Punktacja dla absolwentów gimnazjów Punktacja dla absolwentów szkół podstawowych
1. Przeliczanie ocen uzyskanych przez kandydata w gimnazjum z zajęć edukacyjnych:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry –17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny –8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

2. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punktów
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

6. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów
f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punktów

7. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty
b) krajowym – 3 punkty
c) wojewódzkim – 2 punkty
d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

8. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)– 3 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

A. język polski i matematyka:

celujący – 20 punktów
bardzo dobry –18 punktów
dobry – 13 punktów
dostateczny –8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

B. historia i wiedza o społeczeństwie:

celujący – 20 punktów
bardzo dobry –18 punktów
dobry – 13 punktów
dostateczny –8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

C. Biologia, chemia, fizyka, geografia

celujący – 20 punktów
bardzo dobry –18 punktów
dobry – 13 punktów
dostateczny –8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

D. język obcy nowożytny

celujący – 20 punktów
bardzo dobry –18 punktów
dobry – 13 punkty
dostateczny – 8 punkty
dopuszczający – 2 punktu

10. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

 

1. Przeliczanie ocen uzyskanych przez kandydata szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry –17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny –8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

2. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punktów

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

6. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punktów

7. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty

b) krajowym – 3 punkty

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

8. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)– 3 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

A. języka polski i matematyki:

celujący – 30 punktów

bardzo dobry –25 punktów

dobry – 20 punktów

dostateczny – 10 punktów

dopuszczający – 5 punkty

B. języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

celujący – 20 punktów

bardzo dobry –18 punktów

dobry – 13 punktów

dostateczny –8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

10. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

język polski – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

matematyka – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

jeden z przedmiotów do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

 

Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem

 1. Termin od 13.05.2019r. do 25.06.2019r.
 • rejestracja w systemie naboru elektronicznego i dokonanie wyboru preferencji klas
 • dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru (szkoła wybrana jako pierwsza na liście preferencji) podania wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego podpisanego przez kandydata i rodzica (bądź opiekuna prawnego)
 • dołączenie potwierdzonych przez macierzystą szkołę zaświadczeń i dokumentów określonych w § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych (kryteria ex-aequo)
 1. Termin od 21.06.2019 do 25.06.2019
 • dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru (szkoła wybrana jako pierwsza na liście preferencji, świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego
 1. Termin 16.07.2019r.
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

4. Termin od 16.07.2019 do 24.07.2019

 • potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w danym oddziale (klasie)
 • złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • złożenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego
 • złożenie trzech zdjęć legitymacyjnych wykonanych na jasnym tle
 • złożenie karty zdrowia
 • dostarczenie wypełnionego kwestionariusza kandydata (do pobrania w sekretariacie uczniowskim (s.3A w ZSEU) lub na stronie internetowej szkoły: www.zseu.pl )
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu

UWAGA: Dokumenty należy złożyć w przezroczystej koszulce w sekretariacie 3A.

5.Termin 25.07.2019

 • ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

6 Termin od 26.07.2019 r. do 30.07.2019 r.

 • prowadzenie rekrutacji uzupełniającej

Dokumenty:

1. Kwestionariusz gimnazjum

2. Kwestionariusz szkoła podstawowa