Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2022/2023

  1. O dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:
  2. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksji rozwojowej, w tym: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii;
  3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  4. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
  5. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
  6. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2022/2023 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną;
  7. Cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu;
  8. Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny;
  9. Z zaburzeniami widzenia barw

2. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza należy przedłożyć dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2022 r.

 W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

3. Do 10 lutego 2023 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje zdających na piśmie o przyznanych dostosowaniach.

4. Do 15 lutego 2023 r. zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.

5. Jeżeli konieczność dostosowania egzaminu wystąpi po 10 lutego 2023 r., dyrektor szkoły informuje niezwłocznie na piśmie ucznia o wskazanym sposobie dostosowania  warunków lub formy egzaminu.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego:

 

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część ustna Część pisemna
1. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania zadań otwartych z języka  polskiego, j. obcych oraz matematyki

2. Pisanie pracy na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

2. Przedłużenie czasu egzaminu z j. polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu egzaminu z j. obcego do 15 minut

4. Zastosowanie specjalnych zasad  oceniania wypowiedzi

1. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut

2. W przypadku języków obcych:

a) arkusz standardowy z możliwością korzystania ze słuchawek

lub

b) arkusz egzaminacyjny dostosowany (bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu)

3. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Uzupełnienie lub zastąpienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego

2. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

4. Zastosowanie specjalnych zasad  oceniania wypowiedzi

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne (arkusz z wydłużonym czasem pracy)

1a) Arkusz z języka obcego z płytą CD z dostosowanym nagraniem

2. Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego

3. Pisanie pracy na komputerze (w przypadku zaburzeń grafii)

4. Zdający z czasową niepełnosprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego)

1. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

2. Pomoc w obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych w przypadku egzaminu

z języka polskiego (komputer)

3. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

4. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez konieczności przenoszenia ich na kartę odpowiedzi (matematyka, j. obcy)

3. Pisanie odpowiedzi do zadań na komputerze

4. Przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut

5. Płyta CD z dostosowanym nagraniem z j. obcego

6. Arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD (pliki zapiane w formacie MS Word lub pdf).

5. Zdający z chorobami przewlekłymi

(na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego do 15 minut

4. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

6. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

7. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym

2. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

3. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali