Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

1. O dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:

 1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksji rozwojowej, w tym: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii;
 2. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
 4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
 5. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2021/2022 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

2. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza należy przedłożyć dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2021 r.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

3. Do 10 lutego 2022 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje zdających na piśmie o przyznanych dostosowaniach.

4. Do 15 lutego 2022 r. zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.

5. Jeżeli konieczność dostosowania egzaminu wystąpi po 10 lutego 2022 r., dyrektor szkoły informuje niezwłocznie na piśmie ucznia o wskazanym sposobie dostosowania  warunków lub formy egzaminu.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego:

 

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

 

Część ustna Część pisemna
1. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania zadań otwartych z języka  polskiego, j. obcych oraz matematyki

2. Pisanie pracy na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

2. Przedłużenie czasu egzaminu z j. polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu egzaminu z j. obcego do 15 minut

4. Zastosowanie specjalnych zasad  oceniania wypowiedzi

1. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut

2. W przypadku języków obcych:

a) arkusz standardowy z możliwością korzystania ze słuchawek

lub

b) arkusz egzaminacyjny dostosowany (bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu)

3. Zdający słabowidzący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1.Dostosowane zadania egzaminacyjne z języka polskiego, i języka obcego – czcionka Arial 16 pkt, powiększone ilustracje

2. Odczytanie poleceń i tekstów przez członka zespołu przedmiotowego

(j. polski, j. obcy)

3. Zestawy egzaminacyjne z j. obcego nowożytnego nagrane na płycie CD w formacie plików pdf

4. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

5. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

 

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne – czcionka Arial 16 pkt.

1a) Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez konieczności przenoszenia ich na kartę odpowiedzi (matematyka i j. obcy)

1b) do arkuszy z języka obcego dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem.

2. Dostosowane arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD (pliki zapisane w formacie MS Word lub pdf)

3. Korzystanie z przyborów optycznych, których absolwent używa na co dzień

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy

4. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Uzupełnienie lub zastąpienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego

2. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

4. Zastosowanie specjalnych zasad  oceniania wypowiedzi

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne (arkusz z wydłużonym czasem pracy)

1a) Arkusz z języka obcego z płytą CD z dostosowanym nagraniem

2. Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego

3. Pisanie pracy na komputerze (w przypadku zaburzeń grafii)

5. Zdający z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

Zdający z czasową niepełnosprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego)

1. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

2. Pomoc w obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych w przypadku egzaminu z języka polskiego (komputer)

3. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

4. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez konieczności przenoszenia ich na kartę odpowiedzi (matematyka, j. obcy)

3. Pisanie odpowiedzi do zadań na komputerze

4. Przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut

5. Płyta CD z dostosowanym nagraniem z j. obcego

6. Arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD (pliki zapiane w formacie MS Word lub pdf).

6. Zdający z chorobami przewlekłymi

(na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego do 15 minut

4. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

7. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

8. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym

2. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

3. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali

Komunikat dyrektora CKE o dostosowaniach z 20 sierpnia 2020r.

 

II. MATURA w 2021 r. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

 1. Aby otrzymać świadectwo maturalne, wystarczy w 2021 r. zdać trzy pisemne egzaminy obowiązkowe (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), część ustna zostaje anulowana, natomiast, jeśli ktoś nie chce w związku z tym przystępować do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, musi dokonać zmian w deklaracji ostatecznie do 08 lutego 2021 r. Jeśli ktoś przebywać będzie na kwarantannie, może ponownie złożyć deklarację odręcznie podpisaną przez wysłanie jej na adres szkoły. (EM 2021 Zalacznik 1a Deklaracja Wariant A.pdf (cke.gov.pl).
 2. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
 3. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 4. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwenci tacy przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30- można pobrać ze strony OKE w Jaworznie lub w sekretariacie uczniowskim) do dyrektora szkoły, której są uczniami lub którą ukończyli (do 8 lutego 2021 r.), albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (do 15 stycznia 2021 r.). Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

 1. Złożenie wniosku o wydanie świadectwa dojrzałości w 2021 r.
 2. Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

Absolwenci ci składają do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.

 1. Zmienia się także zakres wymagań egzaminacyjnych dla każdego przedmiotu. Najlepiej zapoznać się z aneksami 2021 – do informatorów maturalnych (Informatory – CKE).
 2. Zapisy na świadectwie dojrzałości:

Wyniki egzaminu maturalnego:

 1. w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano”;
 2. w części pisemnej – są przedstawiane w procentach i na skali centylowej w przypadku przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;
 3. w sytuacji, w której absolwent zadeklarował przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego, ale do niego nie przystąpił albo jego egzamin został unieważniony – wówczas dyrektor OKE ustala wynik egzaminu jako „0%”
 4. w sytuacji, w której absolwent nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego; wówczas na świadectwie znajdzie się adnotacja: „W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.”
 5. OPŁATY: absolwenci zobowiązani do uiszczenia opłaty za egzamin/y maturalny/e muszą to uczynić w terminie od 01 stycznia do 07 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora OKE w Jaworznie. Niewniesienie opłaty w tym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienie do egzaminu/ów.

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (oke.jaworzno.pl)

 1. Opisane zmiany są wprowadzone wyłącznie do formuły egzaminów maturalnych obowiązujących w 2021 r.
 2. Warto sięgnąć do: