I. Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora CKE o dostosowaniach z 20 sierpnia 2020r.

 

II. MATURA w 2021 r. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

 1. Aby otrzymać świadectwo maturalne, wystarczy w 2021 r. zdać trzy pisemne egzaminy obowiązkowe (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), część ustna zostaje anulowana, natomiast, jeśli ktoś nie chce w związku z tym przystępować do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, musi dokonać zmian w deklaracji ostatecznie do 08 lutego 2021 r. Jeśli ktoś przebywać będzie na kwarantannie, może ponownie złożyć deklarację odręcznie podpisaną przez wysłanie jej na adres szkoły. (EM 2021 Zalacznik 1a Deklaracja Wariant A.pdf (cke.gov.pl).
 2. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
 3. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 4. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwenci tacy przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30- można pobrać ze strony OKE w Jaworznie lub w sekretariacie uczniowskim) do dyrektora szkoły, której są uczniami lub którą ukończyli (do 8 lutego 2021 r.), albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (do 15 stycznia 2021 r.). Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

 1. Złożenie wniosku o wydanie świadectwa dojrzałości w 2021 r.
 2. Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

Absolwenci ci składają do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.

 1. Zmienia się także zakres wymagań egzaminacyjnych dla każdego przedmiotu. Najlepiej zapoznać się z aneksami 2021 – do informatorów maturalnych (Informatory – CKE).
 2. Zapisy na świadectwie dojrzałości:

Wyniki egzaminu maturalnego:

 1. w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano”;
 2. w części pisemnej – są przedstawiane w procentach i na skali centylowej w przypadku przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;
 3. w sytuacji, w której absolwent zadeklarował przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego, ale do niego nie przystąpił albo jego egzamin został unieważniony – wówczas dyrektor OKE ustala wynik egzaminu jako „0%”
 4. w sytuacji, w której absolwent nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego; wówczas na świadectwie znajdzie się adnotacja: „W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.”
 5. OPŁATY: absolwenci zobowiązani do uiszczenia opłaty za egzamin/y maturalny/e muszą to uczynić w terminie od 01 stycznia do 07 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora OKE w Jaworznie. Niewniesienie opłaty w tym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienie do egzaminu/ów.

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (oke.jaworzno.pl)

 1. Opisane zmiany są wprowadzone wyłącznie do formuły egzaminów maturalnych obowiązujących w 2021 r.
 2. Warto sięgnąć do: