Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 w „starej” i „nowej” formule

1. O dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego uczniowie mogą ubiegać się na podstawie:

a) opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksji rozwojowej, w tym: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii;

b) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

c) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;

d) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;

e) na podstawie objęcia w roku szkolnym 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

2. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza należy przedłożyć dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2018.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

3. Do 11 lutego 2019 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje zdających na piśmie o przyznanych dostosowaniach.

4. Do 14 lutego 2019 r. zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.

5. Jeżeli konieczność dostosowania egzaminu wystąpi po 14 lutego 2019 r., dyrektor szkoły informuje niezwłocznie na piśmie ucznia o wskazanym sposobie dostosowania warunków lub formy egzaminu.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego:

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Absolwenci ze specyficznym trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część ustna Część pisemna
1. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania z języka   polskiego, j. obcych oraz matematyki

2. Pisanie pracy na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Absolwenci z chorobami przewlekłymi

(na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego – do 15 minut.

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

3. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.

5. Absolwenci w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

2. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego – do 15 minut.

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

3. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali.