Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

1. O dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:

  1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksji rozwojowej, w tym: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii;
  2. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
  4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
  5. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2021/2022 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

2. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza należy przedłożyć dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2021 r.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

3. Do 10 lutego 2022 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje zdających na piśmie o przyznanych dostosowaniach.

4. Do 15 lutego 2022 r. zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.

5. Jeżeli konieczność dostosowania egzaminu wystąpi po 10 lutego 2022 r., dyrektor szkoły informuje niezwłocznie na piśmie ucznia o wskazanym sposobie dostosowania  warunków lub formy egzaminu.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego:

 

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

 

Część ustna Część pisemna
1. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania zadań otwartych z języka  polskiego, j. obcych oraz matematyki

2. Pisanie pracy na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

2. Przedłużenie czasu egzaminu z j. polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu egzaminu z j. obcego do 15 minut

4. Zastosowanie specjalnych zasad  oceniania wypowiedzi

1. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut

2. W przypadku języków obcych:

a) arkusz standardowy z możliwością korzystania ze słuchawek

lub

b) arkusz egzaminacyjny dostosowany (bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu)

3. Zdający słabowidzący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1.Dostosowane zadania egzaminacyjne z języka polskiego, i języka obcego – czcionka Arial 16 pkt, powiększone ilustracje

2. Odczytanie poleceń i tekstów przez członka zespołu przedmiotowego

(j. polski, j. obcy)

3. Zestawy egzaminacyjne z j. obcego nowożytnego nagrane na płycie CD w formacie plików pdf

4. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

5. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

 

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne – czcionka Arial 16 pkt.

1a) Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez konieczności przenoszenia ich na kartę odpowiedzi (matematyka i j. obcy)

1b) do arkuszy z języka obcego dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem.

2. Dostosowane arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD (pliki zapisane w formacie MS Word lub pdf)

3. Korzystanie z przyborów optycznych, których absolwent używa na co dzień

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy

4. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Uzupełnienie lub zastąpienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego

2. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

4. Zastosowanie specjalnych zasad  oceniania wypowiedzi

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne (arkusz z wydłużonym czasem pracy)

1a) Arkusz z języka obcego z płytą CD z dostosowanym nagraniem

2. Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego

3. Pisanie pracy na komputerze (w przypadku zaburzeń grafii)

5. Zdający z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

Zdający z czasową niepełnosprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego)

1. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

2. Pomoc w obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych w przypadku egzaminu z języka polskiego (komputer)

3. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

4. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez konieczności przenoszenia ich na kartę odpowiedzi (matematyka, j. obcy)

3. Pisanie odpowiedzi do zadań na komputerze

4. Przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut

5. Płyta CD z dostosowanym nagraniem z j. obcego

6. Arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD (pliki zapiane w formacie MS Word lub pdf).

6. Zdający z chorobami przewlekłymi

(na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego do 15 minut

4. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

7. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

8. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym

2. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

3. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali