Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2019/2020 w „starej” i „nowej” formule

 

 1. O dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:
  1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksji rozwojowej, w tym: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii;
  2. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
  4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
  5. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2019/2020 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

2. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza należy przedłożyć dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2019 r.

3. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

4. Do 10 lutego 2020 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje zdających na piśmie o przyznanych dostosowaniach.

5. Do 13 lutego 2020 r. zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.

6. Jeżeli konieczność dostosowania egzaminu wystąpi po 10 lutego 2020 r., dyrektor szkoły informuje niezwłocznie na piśmie ucznia o wskazanym sposobie dostosowania  warunków lub formy egzaminu.

7. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego:

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Absolwenci ze specyficznym trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

 

Część ustna Część pisemna
1. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania z języka  polskiego, j. obcych oraz matematyki

2. Pisanie pracy na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Absolwenci słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu.

2. Przedłużenie czasu egzaminu z j. polskiego do 15 minut.

3. Przedłużenie czasu egzaminu z j. obcego do 15 minut.

1. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. W przypadku języków obcych:

a) arkusz standardowy z możliwością korzystania ze słuchawek lub

b) arkusz egzaminacyjny dostosowany (bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu).

3. Absolwenci słabowidzący

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1.Dostosowane zadania egzaminacyjne z języka polskiego, i języka obcego – czcionka Arial 16 pkt, powiększone ilustracje.

2. Odczytanie poleceń i tekstów z języka polskiego i języka obcego przez członka zespołu przedmiotowego

3.Zestawy egzaminacyjne z języka obcego nagrane na płycie CD.

4. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego i języka obcego do 15 minut.

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne – czcionka Arial 16 pkt.

(do arkuszy z języka obcego dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem).

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań, bez przenoszenia na kartę odpowiedzi.

3. Dostosowane arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD.

4. Korzystanie z przyborów optycznych, których absolwent używa na co dzień.

5. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy.

4. Absolwenci z chorobami przewlekłymi

(na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego – do 15 minut.

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

5. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.

6. Absolwenci w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

2. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego – do 15 minut.

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

3. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali.

 

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego – rok 2019-2020