Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2023/2024

Formuła 2023

 1. O dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:
  1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksji rozwojowej, w tym: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii;
  2. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
  4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
  5. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2023/2024 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.
  6. cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
  7. obywatel Ukrainy
  8. z zaburzeniami widzenia barw
 2. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza należy przedłożyć dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 28 września 2023 r.
  W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
 3. Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej składa się w kancelarii szkoły wraz z wnioskiem o objęcie ucznia pomocą psychologiczną. Wniosek taki można złożyć w dowolnym terminie, nie później jednak niż do 30 września w roku, w którym odbywa się egzamin maturalny.
 4. Do 9 lutego 2024 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje zdających na piśmie o  przyznanych dostosowaniach.
 5. Do 14 lutego 2024 r. zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.
 6. Jeżeli konieczność dostosowania egzaminu wystąpi po 9 lutego 2024 r., dyrektor szkoły informuje niezwłocznie na piśmie ucznia o wskazanym sposobie dostosowania  warunków lub formy egzaminu.
 7. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego:

 

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, z dysgrafią, z dysortografią, z dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część ustna Część pisemna
1. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z:

a) języka polskiego na PP i PR -w przypadku opinii o dysleksji lub dysortografii lub dysgrafii

b) języków obcych na PP i PR -w przypadku opinii o dysleksji lub dysortografii lub dysgrafii;

c) matematyki na PP – w przypadku opinii o dyskalkulii lub dysleksji lub dysortografii lub dysgrafii.

2. Pisanie pracy na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy oraz gdy w toku edukacji zdający został wdrożony do takiej formy pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

2. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

4. Zastosowanie specjalnych zasad  oceniania wypowiedzi

1. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut

2. W przypadku języków obcych:

a) arkusz standardowy z możliwością korzystania ze słuchawek

lub

b) arkusz egzaminacyjny dostosowany (bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu)

3. Zdający słabowidzący

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Dostosowane zestawy zadań egzaminacyjnych z języka polskiego i języka obcego-czcionka Arial 16 pkt, powiększone ilustracje

2. Odczytywanie poleceń i tekstów przez członka zespołu przedmiotowego z języka polskiego i języka obcego (w przypadku języka polskiego dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający korzysta z wydruku papierowego)

3. Zestawy zadań egzaminacyjnych z języka obcego nagrane na płycie CD w formacie plików pdf (dostosowanie możliwe tylko w przypadku, gdy zdający korzysta z komputera)

4. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

5. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne – czcionka Arial 16 pkt

a) w przypadku arkuszy a matematyki na PP i PR oraz języka obcego zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi

b) do arkuszy z języków obcych dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem

2. Dostosowane arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD (pliki zapisane w formacie MS Word lub pdf)

3. Pisanie pracy na komputerze (dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafiii uniemożliwia odczytanie pracy oraz gdy zdający został wdrożony do tej formy pracy)

4. Korzystanie z przyborów optycznych, których zdający używa na co dzień.

5. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego.

4. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Zestawy zadań egzaminacyjnych z języka polskiego dostosowane do dysfunkcji

2. Zastosowanie specjalnych zasad  oceniania wypowiedzi

3. Przygotowanie wypowiedzi z języka polskiego na piśmie

4. Uzupełnienie lub zastąpienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego

5. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

6. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne (arkusz z wydłużonym czasem pracy)

1a) arkusz z języka obcego z płytą CD z dostosowanym nagraniem

2. Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego

3. Pisanie pracy na komputerze (w przypadku zaburzeń grafii oraz jeśli zdający został wdrożony do tej formy pracy)

5. Zdający z czasową niepełnosprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego)

1. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

2. Pomoc w obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych (dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający korzysta z komputera)

3. Przedłużenie czasu egzaminu z języka polskiego do 15 minut

4. Przedłużenie czasu egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez konieczności przenoszenia ich na kartę odpowiedzi (matematyka, język obcy)

3. Pisanie odpowiedzi do zadań na komputerze

4. Przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut

5. Płyta CD z dostosowanym nagraniem z języka obcego

6. Arkusze egzaminacyjne nagrane na płycie CD (pliki zapiane w formacie MS Word lub pdf).

6. Zdający z chorobami przewlekłymi

(na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu: a) z języka polskiego do 15 minut

b) z języka obcego do 15 minut

Dostosowanie a) i b) możliwe tylko wtedy, gdy w toku nauki zdający korzystał z tego sposobu wyrównania szans edukacyjnych w związku ze stanem zdrowia i fakt ten jest udokumentowany

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Przedłużenie czasu z danego przedmiotu do 30 minut

Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy w toku nauki zdający korzystał z tego sposobu wyrównania szans edukacyjnych w związku ze stanem zdrowia i fakt ten jest udokumentowany

7. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego

8. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym

2. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka polskiego do 15 minut

3. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka obcego do 15 minut

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

3. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali