W dzisiejszych czasach zdrowie jest cennym darem, o który musimy się troszczyć już od najmłodszych lat. Dbając o zdrowie naszych podopiecznych od września 2013 roku podjęliśmy współpracę ze Śląską Siecią Szkół Promujących Zdrowie i stworzyliśmy program, w ramach którego realizujemy działania prozdrowotne .

“Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

29 października w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych miało miejsce podsumowanie działań podjętych w ramach programu „Zdrowy styl życia naszą przyszłością”. Na ręce Pani Dyrektor Urszuli Warczok wręczono certyfikat, będący wyrazem docenienia działań naszej szkoły podjętych w środowisku szkolnym i lokalnym na rzecz promocji zdrowego stylu życia. Certyfikat wręczony został przez Wojewódzkiego Koordynatora Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – Panią Barbarę Dobias-Mola w obecności zaproszonych gości na czele z Panią Joanną Kryszczyszyn, Wiceprezydentem Miasta Rybnika.

Spotkanie z Wojewódzkim Koordynatorem ŚSSzPZ

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku podejmuje wiele działań w kierunku promocji zdrowia, na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym. W roku 2014 nasza placówka otrzymała Certyfikat ŚSSzPZ a w grudniu 2017 złożyliśmy wniosek o nadanie krajowego certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”. W środę, 24 stycznia 2018 r., podjęliśmy kolejne kroki w tym kierunku. Zorganizowaliśmy spotkanie podczas którego podsumowaliśmy działalność placówki w ramach programu „Zdrowy styl życia naszą przyszłością” w ramach naszej przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz zaprezentowaliśmy wyniki autoewaluacji w zakresie samopoczucia uczniów, rodziców i pracowników w szkole. W spotkaniu brali udział: Tomasz Wojtasik – przedstawiciel Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, Wojewódzki Koordynator Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Wanda Denkowska-Stroka – przewodnicząca Rady Rodziców ZSE-U, dyrekcja ZSE-U w Rybniku, przedstawiciele grona pedagogicznego a także pracowników niepedagogicznych, przedstawiciele wszystkich klas szkoły oraz koordynatorzy projektu.

Przez cały czas nasza placówka realizowała różnorodne działania, aby w szkole wprowadzić zmiany służące profilaktyce, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Różnorodność tych działań była bardzo duża. Nie sposób ich wszystkich opisać.

Decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nasza szkoła uzyskała rekomendację do nadania tego prestiżowego wyróżnienia.

28 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji miała miejsce uroczysta ceremonia wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. W tym roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to wyróżnienie 64 placówkom z całej Polski. Wśród odznaczonych szkół znalazł się również Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku. Podczas spotkania mieliśmy przyjemność zamienić parę słów z panią profesor Barbarą Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”, która to wraz z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – Agnieszką Ludwin, zastępcą dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) wręczyła nam nagrodę.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Droga do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nie jest prosta, warunki ubiegania się o certyfikat SzPZ są rygorystycznie kontrolowane przez organy Krajowej Komisji Szkoły Promującej Zdrowie, a ich spełnienie to wielkie wyzwanie zarówno dla uczniów szkoły jak i grona pedagogicznego. Aktywność prozdrowotna szkoły sprawdzana jest w bardzo skrupulatny sposób przez komisję. Dokonuje ona analizy wszystkich obszarów działań, w których koordynator projektu SzPZ zobowiązany jest przedstawić raport autoewaluacji.

Posiadanie Krajowego Certyfikatu jest zaszczytem dla szkoły, a jednocześnie zobowiązuje do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Posiadanie certyfikatu sprzyja rozwojowi szkoły, motywuje do pracy.

Serdecznie dziękujemy wojewódzkim koordynatorom – Tomaszowi Wojtasikowi oraz Barbarze Dobias – Mola, którzy wspierają naszą szkołę w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia.