Terminy egzaminów w sesji zima 2023

EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PISEMNA

10-11.01.2023r. – formuła 2019

 

Kwalifikacja

(zawód , klasa)

Ilość zdających

 

Termin części pisemnej

 

Sala

HGT.12

(Technik żywienia i usług gastronomicznych, 4TG, 4TŻ)

50  osób

 

10.01.2023 r.

Godz. 8.30

202 A
204A
   205 A
207 A
EKA.05 (technik ekonomista, 4TB + pop)

28 + 1 = 30 osób

10.01.2023 r. Godz. 11.30 202 A
207A
HAN.02

(Technik handlowiec, 4TH)

19 osób

 

   204 A
205 A
PGF.08 (technik reklamy, 4TR)

29 osób

10.01.2023 r.

Godz. 14.30

202 A
207A
HGT.06

(Technik hotelarstwa, 4TA)

26 osób

 

   204 A
205 A
SPL.04 (technik logistyk, 4TL)
28 osób
11.01.2023 r.

Godz. 8.30

 

 

202A
207A
EKA.05 (technik ekonomista, 4TB)

1 osoba

204 A
EKA.04 (poprawki)

1 osoba

205 A
HGT.02

(poprawki – kucharz)

1 osób

 

11.01.2023 r.

Godz. 11.30

 

205 A
HGT.02

(poprawki – technik żywienia i usług gastronomicznych)

1 osób

11.01.2023 r.

Godz. 11.30

 

204 A

EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

9-17.01.2023r. – formułą 2019

9.01.2023r. – formuła 2017

 

Kwalifikacja

(klasa)

 

Termin części praktycznej

 

Sala

HGT.12

(Technik żywienia i usług gastronomicznych, 4TG, 4TŻ)

50  osób

 

9 stycznia 2023 r.

Godz. 9.00

Aula
HGT.03

7 osób

9 stycznia 2023 r.

Godz. 9.00

201D
SPL.01

4 osoby

 

9 stycznia 2023 r.

Godz. 9.00

203D
 

HGT.06

(Technik hotelarstwa, 4TA)

26 osób

 

9 stycznia 2023 r.

Godz. 13.00

201D
203D
SPL.04 (technik logistyk, 4TL)
28 osób
9 stycznia 2023 r.

Godz. 13.00

101D
103D
209D
AU.32

(technik logistyk)

 

9 stycznia 2023 r.

Godz. 13.00

208D
HAN.02

(Technik handlowiec, 4TH)

19 osób

 

12 stycznia 2023 r.

Godz. 8.00

202A
205A
PGF.07

 

16 stycznia 2023 r.

godz. 8.00

207A
 

EKA.05 (technik ekonomista)

 

17 stycznia 2023 r.

godz. 8.00

204 A
205 A
210D
020 F
PGF.08 (technik reklamy, 4TR)

29 osób

17 stycznia 2023 r.

godz. 8.00

207 A
202 A

 

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego 

– Formuła 2019

w roku szkolnym 2022/2023

1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:

a) opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;
b) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
c) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
d) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
e) na podstawie objęcia w roku szkolnym 2022/2023 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

–  trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

–  zaburzenia komunikacji językowej

–  sytuację kryzysową lub traumatyczną

Opinia rady pedagogicznej wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia

f) będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny

2. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu:

– do 15 września 2022 r. – klasy IV po gimnazjum

– do 7 lutego 2023 r. – klasy III

 W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 3. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

5. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

 

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

3. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadania na komputerze

(w uzasadnionych przypadkach).

5. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego

o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

 

6. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych,

w tym z komputera.

 

6. Zdający

z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego

lub zaświadczenia lekarskiego)

 

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

z których zdający korzysta na co dzień, w tym

z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej która zapisuje odpowiedzi zdającego.

7. Zdający, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przyp.).

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przyp.).