Terminy egzaminów w sesji lata 2023

EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PISEMNA

2-5.06.2023r. – formuła 2019

 

Kwalifikacja

(zawód , klasa)

Ilość zdających

 

Termin części pisemnej

 

Sala

HGT.02

(Technik żywienia i usług gastronomicznych,
3TGP, 3TGP)

38 osób

 

2.06.2023 r.

Godz. 9.00

202 A
204A
205 A
207 A
EKA.04 (technik ekonomista, 3TBC)

16 osób

2.06.2023 r.

Godz. 12.00

202 A
EKA.05 (technik rachunkowości, 3TBC)

9 osób + 1 poprawka

204 A
HAN.01

(Technik handlowiec 3THP)

20 osób

 

2.06.2023 r.

Godz. 12.00

205 A
207 A
HGT.06 (technik hotelarstwa)
1 osoba – poprawka
2.06.2023 r.

Godz. 14.30

205 A
PGF.07

(Technik reklama, 3TRP, 3TMP)

52 osób

 

5.06.2023 r.

Godz. 9.00

202 A
204A
205 A
207 A
HGT.03

(Technik hotelarstwa  3TAP)

22 osób

 

5.06.2023 r.

Godz. 12.00

202A
204A
SPL.01 (technik logistyk, 3TLP)
23 osób
5.06.2023 r.

Godz. 12.00

205A
207A

EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1-14.06.2023r. – formułą 2019

 

Kwalifikacja

(klasa)

 

Termin części praktycznej

 

Sala

SPL.01

(Technik logistyk, 3TLP,)

23 osób+ 1 poprawka

1 czerwca 2023 r.

Godz. 9.00

aula
HGT.03

(Technik hotelarstwa,  3TAP)

22 osób

 

1 czerwca 2023 r.

Godz. 9.00

201 D
203D
HGT.12

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

9 poprawek

1 czerwca 2023 r.

Godz. 9.00

209 D
HGT.06

(Technik hotelarstwa)

8 poprawek 

1 czerwca 2023 r.

Godz. 13.00

201 D
PGF.07 (technik reklamy, 3TRP, 3TMP)

52 osób + 4 poprawki

12 czerwca 2023 r.

godz. 8.00

202A
207A
12 czerwca 2023 r.

godz. 12.30

202A
207A
 

EKA.04 (technik ekonomista, 3TBC)

16 osób

12 czerwca 2023 r.

godz. 8.00

204 A
205 A
HAN.02

(Technik handlowiec)

2 poprawki

12 czerwca 2023 r.

godz. 12.30

205 A
EKA.05 (technik rachunkowości, 3TBC)

9 osób

14 czerwca 2023 r.

godz. 8.00

204 A
PGF.08

(technik reklamy)

4 poprawka

14 czerwca 2023 r.

Godz. 8.00

207 A
HAN.01

(Technik handlowiec, 3THP)

20 osób

 

9 czerwca 2023 r.

Godz. 8.00

101 D
9 czerwca 2023 r.

Godz. 12.30

101 D
9 czerwca 2023 r.

Godz. 17.00

101 D
12 czerwca 2023 r.

Godz. 17.00

101 D
HGT.02

(Technik żywienia i usług gastronomicznych, 3TGP, 3TŻP) 38 osób

 

9 czerwca 2023 r.

Godz. 8.00

8 D
10 D
9 czerwca 2023 r.

Godz. 12.00

8 D
10 D
9 czerwca 2023 r.

Godz. 16.00

8 D
10 D
12 czerwca 2023 r.

Godz. 16.00

8 D
10 D

 

 

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego 

– Formuła 2019

w roku szkolnym 2022/2023

1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:

a) opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;
b) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
c) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
d) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
e) na podstawie objęcia w roku szkolnym 2022/2023 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

–  trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

–  zaburzenia komunikacji językowej

–  sytuację kryzysową lub traumatyczną

Opinia rady pedagogicznej wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia

f) będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny

2. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu:

– do 15 września 2022 r. – klasy IV po gimnazjum

– do 7 lutego 2023 r. – klasy III

 W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 3. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

5. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

 

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

3. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadania na komputerze

(w uzasadnionych przypadkach).

5. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego

o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

 

6. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych,

w tym z komputera.

 

6. Zdający

z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego

lub zaświadczenia lekarskiego)

 

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

z których zdający korzysta na co dzień, w tym

z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej która zapisuje odpowiedzi zdającego.

7. Zdający, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przyp.).

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przyp.).