Terminy egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2021

 

CZĘŚĆ PISEMNA

8-12.06.2021r. – formułą 2019

22.06.2021r. – formuła 2017

 

 

Kwalifikacja

(zawód , klasa)

Ilość zdających

 

Termin części pisemnej

 

Sala

 

FORMUŁA 2019

SPL.01

(Technik logistyk, 2TL)

 

9.06.2021 r.

Godz. 9.00

202 A, 205 A, 207 A
EKA.04

(Technik ekonomista, 2 TB)

 

10.06.2021 r.

Godz. 9.00

202 A, 205 A, 207 A, 204 A
PGF.07

(technik reklamy, 2 TR)

 

10.06.2021 r.

Godz. 12.00

202 A, 204 A, 205 A, 207 A

FORMUŁA 2017

AU.20

(technik handlowiec, 3 TH)

 

22.06.2021 r.

Godz. 10.00

201 D203 D
TG.07

(technik żywienia i usług gastronomicznych, 3 TG i 3 TŻ)

 

22.06.2021 r.

Godz. 10.00

Aula, 209 D
AU.25

(technik handlowiec)

 

22 czerwca 2021 r.

Godz. 12.00

103 D
AU.30

(technik organizacji reklamy)

 

22 czerwca 2021 r.

Godz. 12.00

108 D
AU.32

(technik logistyk)

 

22 czerwca 2021 r.

Godz. 12.00

208 D
TG.16

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

 

22.06.2021 r.

Godz. 12.00

101 D
TG.16

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

 

22.06.2021 r.

Godz. 12.00

109 D
AU.29

(technik organizacji reklamy)

 

22 czerwca 2021 r.

Godz. 14.00

209 D

 

 

EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

7-21.06.2021r. – formułą 2019

21.06.2021 – 8.07.2021r. – formuła 2017

 

Kwalifikacja

(klasa)

 

Termin części praktycznej

 

Sala

FORMUŁA 2019

SPL.01

(Technik logistyk, 2TL)

 

7 czerwca 2021 r.

Godz. 9.00

aula
PGF.07

(technik reklamy, 2 TR)

 

11 czerwca 2021 r.

godz. 8.00

207 A
11 czerwca 2021 r.

godz. 12.30

207 A
 

EKA.04

(Technik ekonomista, 2 TB)

 

14 czerwca 2021 r.

godz. 8.00

202 A, 205 A, 020 F, 204 A

FORMUŁA 2017

AU.22

(technik logistyk)

 

21 czerwca 2021 r.

Godz. 9.00

201 D
TG.12

(technik hotelarstwa)

 

21 czerwca 2021 r.

Godz. 9.00

209 D
AU.32

(technik logistyk)

 

21 czerwca 2021 r.

Godz. 13.00

201 D
TG.13

(technik hotelarstwa)

 

21 czerwca 2021 r.

Godz. 13.00

203 D
TG.16

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

 

21.06.2021 r.

Godz. 13.00

209 D
AU.25

(technik handlowiec)

 

24 czerwca 2021 r.

Godz. 9.00

202 A
AU.29

(technik organizacji reklamy)

 

24 czerwca 2021 r.

Godz. 8.00

207 A
AU.30

(technik organizacji reklamy)

 

25 czerwca 2021 r.

Godz. 9.00

207 A
AU.36

(technik ekonomista)

 

28 czerwca 2021 r.

Godz. 9.00

204 A
AU.20

(technik handlowiec)

 

28 czerwca 2021 r.

Godz. 8.00

101 D
28 czerwca 2021 r.

Godz. 12.00

101 D
29 czerwca 2021 r.

Godz. 8.00

101 D
29 czerwca 2021 r.

Godz. 12.00

101 D
30 czerwca 2021 r.

Godz. 8.00

101 D
30 czerwca 2021 r.

Godz. 12.00

101 D
TG.07

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

 

28 czerwca 2021 r.

Godz. 8.00

8 D, 10 D
28 czerwca 2021 r.

Godz. 12.00

8 D, 10 D
29 czerwca 2021 r.

Godz. 8.00

8 D, 10 D
29 czerwca 2021 r.

Godz. 12.00

8 D, 10 D
30 czerwca 2021 r.

Godz. 8.00

10D

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022

Formuła 2012, Formuła 2017 oraz Formuła 2019

  

1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:

    1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;
    2. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
    3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
    4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
    5. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2021/2022 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

– trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

– zaburzenia komunikacji językowej

– sytuację kryzysową lub traumatyczną.

2. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

 W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 3. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

4. Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

5.  Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

 

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

 

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

3.Zdający słabowidzący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

 

1. Arkusz zapisany czcionką Arial 16 pkt. lub

Płyta CD zawierająca arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz arkusz zapisany w formacie MS Word

2. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy.

1. Arkusz zapisany czcionką Arial 16 pkt. lub

Płyta CD zawierająca arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz arkusz zapisany w formacie MS Word

2. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy.

4. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadania na komputerze (w uzasadnionych przypadkach).

5. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego
o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

 

6. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

 

7. Zdający z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

 

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

8. Zdający z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

9. Zdający, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przypadkach).

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przypadkach).