Znajdziesz tutaj niezbędnie i aktualne dane na temat egzaminów zawodowych

UWAGA!

Terminy i przyporządkowania do sal egzaminów zawodowych 2019 wywieszone są w gablocie na parterze pionu C budynku ZSE-U w Rybniku.

Wykaz przyborów, z których zdający może korzystać w etapie praktycznym egzaminu zawodowego

Technik ekonomista 331403, A.35, A.36 – długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik hotelarstwa 422402, T.11, T.12 – długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Technik organizacji reklamy 333906, A.26, A.27- długopis z czarnym tuszem, nośnik pamięci (pendrive);

Technik logistyk 333107, A.30, A.31, A.32 – długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Technik handlowiec 522305, A.18, A.22 – długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

 

UWAGA !!!

Zdający powinien mieć przy sobie:

 • dokument ze zdjęciem w celu sprawdzenia tożsamości
 • numer PESEL
 • długopis z czarnym tuszem

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

 • O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie mogą ubiegać się na podstawie:
  • opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;
  • orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
  • zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
  • na podstawie objęcia w roku szkolnym 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.
 • Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 • Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek:
  • nauczyciela;
  • rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia;
 • Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
 • Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
 • Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego
Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego

o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych,

w tym z komputera.

4. Zdający

z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego)

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego

i środków dydaktycznych,

z których zdający korzysta na co dzień, w tym

z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej która zapisuje odpowiedzi zdającego.

6. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej Sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.

 

Wszystkie najnowsze informacje dostępne na stronie: www.oke.jaworzno.pl