EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PISEMNA

11-12.01.2024r. – formułą 2019

MIEJSCE EGZAMINU: ZSE-U w RYBNIKU

 

Kwalifikacja

(zawód , klasa)

Ilość zdających

 

Termin części pisemnej

 

Sala

HGT.12

(Technik żywienia i usług gastronomicznych, 5TGP)

28  osób

 

11.01.2024 r.

Godz. 8.30

202 A
207A
PGF.07

(technik reklamy, poprawka) 2 osoby

   204 A
HGT.02

 (technik żywienia i usług gastronomicznych, poprawka)

1 osoba

205 A
EKA.05

(technik ekonomista, 5TBP)

30 osób

12.01.2024 r. Godz. 8.30 202 A
207A
HAN.02

(Technik handlowiec, 5THP)

20 osób

 

   204 A
205 A
PGF.08

(technik reklamy, 5TRP, 5TCR)

38 osób

12.01.2024 r.

Godz. 11.30

202 A
204A
205A
EKA.07 (technik rachunkowości, 5TCR)

12 osoba

207 A
HGT.06

(Technik hotelarstwa, 5TAP)

19 osób

 

12.01.2024 r.

Godz. 14.30

 

 

   204 A
205 A
SPL.04 (technik logistyk, 5TLP)
27 osób
202A
207A

 

 

EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

9-18.01.2024r. – formułą 2019

MIEJSCE EGZAMINU: ZSE-U w RYBNIKU

 

Kwalifikacja

(klasa)

 

Termin części praktycznej

 

Sala

HGT.12

(Technik żywienia i usług gastronomicznych, 5TGP+ poprawki)

30 osób

 

9 stycznia 2024 r.

Godz. 9.00

Aula
HGT.03

(poprawki)

7 osób

 

9 stycznia 2024 r.

Godz. 9.00

201D
SPL.01

(poprawki)

2 osoby

 

9 stycznia 2024 r.

Godz. 9.00

203D
 

HGT.06

(Technik hotelarstwa, 5TAP + poprawki)

23 osób

 

9 stycznia 2024 r.

Godz. 13.00

201D
203D
SPL.04

(technik logistyk, 5TLP)
27 osób

9 stycznia 2024 r.

Godz. 13.00

aula
HAN.02

(Technik handlowiec, 5THP)

20 osób

 

10 stycznia 2024 r.

Godz. 8.00

202A
205A
EKA.07

 (technik rachunkowości, 5TCR)

12 osób

 

15 stycznia 2024 r.

godz. 8.00

205 A
PGF.07 (poprawki)

10 osób

 

15 stycznia 2024 r.

godz. 8.00

207A
 

EKA.05 (technik ekonomista, 5TBP)

30 osób

18 stycznia 2024 r.

godz. 8.00

204 A
205 A
18 stycznia 2024 r.

godz. 12.30

205A
PGF.08 (technik reklamy, 5TCR, 5TRP)

38 osób

18 stycznia 2024 r.

godz. 8.00

207 A
202 A
18 stycznia 2024 r.

godz. 12.30

207A

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego

– Formuła 2019

 w roku szkolnym 2023/2024

 

 1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:
  1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;
  2. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
  4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
  5. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2023/2024 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

–  trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

–  zaburzenia komunikacji językowej

–  sytuację kryzysową lub traumatyczną

Opinia rady pedagogicznej wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia

f. będący obywatelem Ukrainy

2. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu:

do 15 września 2023 r. – klasy V

– do 7 lutego 2024 r. – klasy III

 W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 

3. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

5.  Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

 

Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją,

z dysgrafią, z dysortografią,

z dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

 

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabowidzący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

Zdający może wykorzystać funkcje komputera do powiększania wielkości treści zadań w arkuszu standardowym (tekstu, rysunków, obrazków)

2. Przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień

1. Arkusz dostosowany wydrukowany zapisany czcionką Arial 16 pkt.

2. Przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień

3. Zdający z autyzmem, a tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

4. Zdający z chorobami przewlekłymi

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Przedłużenie czasu  przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2.Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

1.Przedłużenie czasu  przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2.Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

5. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego)

1.Przedłużenie czasu  przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2.Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu oraz środków dydaktycznych (np. z komputera)

1.Przedłużenie czasu  przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2.Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu oraz środków dydaktycznych (np. z komputera)

6. Zdający słabowidzący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

Zdający może wykorzystać funkcje komputera do powiększania wielkości treści zadań w arkuszu standardowym (tekstu, rysunków, obrazków)

1a. Arkusz dostosowany wydrukowany zapisany czcionką Arial 16 pkt. (możliwe tylko dla zdającego, który ze względu na wadę wzroku nie może skorzystać z komputera lub innej, wskazanej przez OKE formy arkusza dostosowanego)

Albo

1b) Arkusz dostosowany zapisany na płycie CD w formacie pliku dźwiękowego – treść arkusza czyta lektor (A) oraz zapisany w formacie pdf (B)

Albo

1c) Arkusz dostosowany zapisany na płycie CD w formacie MS Word (A) oraz zapisany w formacie pdf (B)

Przyznanie dostosowań 1a,1b, 1 c oznacza przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut i przeprowadzenie egzaminu w osobnej sali

2. Przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień

4. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji

1a. Arkusz dostosowany wydrukowany zapisany czcionką Arial 16 pkt.

Albo

1b) Arkusz dostosowany zapisany na płycie CD w formacie pliku dźwiękowego – treść arkusza czyta lektor (A) oraz zapisany w formacie pdf (B)

Albo

1c) Arkusz dostosowany zapisany na płycie CD w formacie MS Word (A) oraz zapisany w formacie pdf (B)

Przyznanie dostosowań 1a,1b, 1 c oznacza przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut i przeprowadzenie egzaminu w osobnej sali

2. Przedłużenie czasu egzaminu do 30 minut

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień

4. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji

7. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadania na komputerze (w uzasadnionych przypadkach).

8. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

 

9. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

 

10. Zdający

z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

lub zaświadczenia lekarskiego)

 

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej która zapisuje odpowiedzi zdającego.

11. Zdający, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa