Terminy egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2022

 CZĘŚĆ PISEMNA

2-7.06.2022r. – formuła 2019

21.06.2022r. – formuła 2017 i formuła 2012

 

Kwalifikacja

(zawód , klasa)

 

 

Termin części pisemnej

 

Sala

HGT.02

(Technik żywienia i usług gastronomicznych, 3TG, 3TŻ, 3TGP)

 

2.06.2022 r.

Godz. 9.00
2.06.2022 r.

Godz. 12.00

202 A, 204A, 205 A, 207 A

 

HAN.01

(Technik handlowiec, 3TH, 3THP)

                                               

3.06.2022 r.

Godz. 9.00
3.06.2022 r.

Godz. 12.00

202 A, 204A, 205 A, 207 A

 

SPL.01 (magazynier-logistyk, 3KM)

3.06.2022 r.

Godz. 12.00

202A
HGT.02

(Kucharz, 3KM)

 

 

3.06.2022 r.

Godz. 12.00

207A
HGT.03

(Technik hotelarstwa, 3TA,  3TAP)

 

6.06.2022 r.

Godz. 9.00
6.06.2022 r.

Godz. 12.00

202 A, 204A, 205 A, 207 A

 

SPL.01 (technik logistyk, 3TLP)

6.06.2022 r.

Godz. 12.00

204A

205A

207A

EKA.04 (technik ekonomista, 3TBP)

 

7.06.2022 r.

Godz. 9.00

202 A

204A

205 A

EKA.05 (technik rachunkowości, 3TCR)

 

7.06.2022 r.

Godz. 9.00

207 A
PGF.07 (technik reklamy, 3TRP, 3TCR)

 

7.06.2022 r.

Godz. 12.00

202 A

204A

205 A

207 A

AU.25

(technik handlowiec)

 

21 czerwca 2022 r.

Godz. 12.00

 

 

209 D
AU.36

(technik ekonomista)

 

21 czerwca 2022 r.

Godz. 12.00

201 D
TG.13

(technik hotelarstwa)

 

21 czerwca 2022 r.

Godz. 12.00

203 D
A.27

(technik organizacji reklamy)

 

21 czerwca 2022 r.

Godz. 12.00

208 D

 

EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1-15.06.2022r. – formuła 2019

20.06.2022 – 27.06.2022r. – formuła 2017

27.06.2022r. – formuła 2012

 

Kwalifikacja

(klasa)

 

Termin części praktycznej

 

Sala

SPL.01

 

1 czerwca 2022 r.

Godz. 9.00

201D

203D

208D

209D

HGT.03

 

1 czerwca 2022 r.

Godz. 9.00

aula

210D

PGF.07

 

9 czerwca 2022 r.

godz. 8.00 i 12.30

202A

207A

 

EKA.04

 

10 czerwca 2022 r.

godz. 8.00

202 A

204 A

205 A

020 F

EKA.05

 

15 czerwca 2022 r.

godz. 8.00

204 A

205 A

AU.32

 

20 czerwca 2022 r.

Godz. 13.00

201 D
TG.13

 

20 czerwca 2022 r.

Godz. 13.00

209 D
TG.16

 

20 czerwca 2022 r.

Godz. 13.00

203 D
AU.25

 

24 czerwca 2022 r.

Godz. 9.00

205 A
AU.36

 

27 czerwca 2022 r.

Godz. 9.00

204 A
A.27

27 czerwca 2022 r.

Godz. 9.00

207A
HAN.01

 

6 czerwca 2022 r.

Godz. 8.00, 12.30, 17.00

101 D
7 czerwca 2022 r.

Godz. 8.00, 12.30, 17.00

101 D
9 czerwca 2022 r.

Godz. 8.00, 12.30

101 D
14 czerwca 2022 r.

Godz. 8.00, 12.30

101 D
HGT.02

 

6 czerwca 2022 r.

Godz. 8.00, 12.00, 16.00

8 D

10 D

7 czerwca 2022 r.

Godz. 8.00, 12.00, 16.00

8 D

10 D

8 czerwca 2022 r.

Godz. 8.00, 12.00

8 D

10 D

9 czerwca 2022 r.

Godz. 8.00, 12.00

8 D

10 D

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022

Formuła 2012, Formuła 2017 oraz Formuła 2019

  

1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:

    1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;
    2. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
    3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
    4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
    5. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2021/2022 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

– trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

– zaburzenia komunikacji językowej

– sytuację kryzysową lub traumatyczną.

2. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

 W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 3. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

4. Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

5.  Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

 

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

 

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

3.Zdający słabowidzący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

 

1. Arkusz zapisany czcionką Arial 16 pkt. lub

Płyta CD zawierająca arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz arkusz zapisany w formacie MS Word

2. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy.

1. Arkusz zapisany czcionką Arial 16 pkt. lub

Płyta CD zawierająca arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz arkusz zapisany w formacie MS Word

2. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy.

4. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadania na komputerze (w uzasadnionych przypadkach).

5. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego
o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

 

6. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

 

7. Zdający z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

 

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

8. Zdający z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

9. Zdający, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przypadkach).

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przypadkach).