Terminy egzaminów w sesji styczeń – luty 2021

CZĘŚĆ PISEMNA 12.01.2021r.

 

Kwalifikacja

(zawód)

 

Część pisemna

godzina

 

Sala

AU.22

(technik logistyk)

10.00 208 D
AU.35

(technik ekonomista)

10.00 109 D
TG.07

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

10.00 108 D
AU.25

(technik handlowiec)

12.00 210 C
AU.30

(technik organizacji reklamy)

12.00 209 D, 201 C. 203 C
AU.32

(technik logistyk)

12.00 201 D, 203 D, 101 D
AU.36

(technik ekonomista)

12.00 101 C, 103 C, 110 C
 

TG.13

(technik hotelarstwa)

12.00 103 D, 110 D,
TG.16

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

12.00 aula , 109 D
A.27

(technik organizacji reklamy)

FORMUŁA 2012 (stary egzamin)

12.00 208 D
AU.29

(technik organizacji reklamy)

 

14.00

108 D

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 11.01.2021- 18.01.2021

 

 

Kwalifikacja

(zawód)

 

Termin części praktycznej

 

Sala

AU.22

(technik logistyk)

11 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

209 D
TG.12

(technik hotelarstwa)

11 stycznia 2021 r.

godz. 9.00

208 D
AU.32

(technik logistyk)

11 stycznia 2021 r.

godz. 13.00

201 D, 203 D, 101 D
TG.13

(technik hotelarstwa)

11 stycznia 2021 r.

godz. 13.00

103 D, 110 D, 209 D
TG.16

(technik żywienia i usług gastronomicznych)

11 stycznia 2021 r.

godz. 13.00

Aula,  109 D
T.12

(technik hotelarstwa)

FORMUŁA 2012 (stary egzamin)

11 stycznia 2021 r.

godz. 13.00

208 D
AU.25

(technik handlowiec)

13 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

202 A
14 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

202 A
AU.30

(technik organizacji reklamy)

13 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

207 A
13 stycznia 2021 r.

Godz. 15.00

207 A
14 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

207 A
AU.35

(technik ekonomista)

14 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

204 A
A.27

(technik organizacji reklamy)

FORMUŁA 2012 (stary egzamin)

14 stycznia 2021 r.

Godz. 15.00

207 A
AU.29

(technik organizacji reklamy)

18 stycznia 2021 r.

Godz. 8.00

207 A
AU.36

(technik ekonomista)

18 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

204 A, 205 A, 202 A, 020 F, 210 D
A.36

(technik ekonomista)

FORMUŁA 2012 (stary egzamin)

18 stycznia 2021 r.

Godz. 9.00

110 D

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Formuła 2012, Formuła 2017 oraz Formuła 2019

  

1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:

    1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;
    2. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
    3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
    4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
    5. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2020/2021 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

– trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

– zaburzenia komunikacji językowej

– sytuację kryzysową lub traumatyczną.

2. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

 W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 3. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

4. Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

5.  Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

6. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

 

Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

 

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

3.Zdający słabowidzący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

 

1. Arkusz zapisany czcionką Arial 16 pkt. lub

Płyta CD zawierająca

arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz

arkusz zapisany w formacie MS Word

2. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy.

1. Arkusz zapisany czcionką Arial 16 pkt. lub

Płyta CD zawierająca

arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz

arkusz zapisany w formacie MS Word

2. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy.

4. Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumnetacji z wykonania zadania na komputerze (w uzasadnionych przypadkach).

5. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego

o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

 

6. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych,

w tym z komputera.

 

7. Zdający

z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego

lub zaświadczenia lekarskiego)

 

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

z których zdający korzysta na co dzień, w tym

z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej która zapisuje odpowiedzi zdającego.

8. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przypadkach).

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa

(w uzasadnionych przypadkach).