Terminy egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2020

Część pisemna – 23.06.2020

 

Kwalifikacja / zawód

 

 

Część pisemna

godzina

 

Sala

AU.20 (technik handlowiec) 10.00 103 D
AU.22 (technik logistyk)

 

10.00 aula
AU.35 (technik ekonomista)

 

10.00

 

201 D, 203 D, 208 D, 209 D

 

TG.07 (technik żywienia i usług gastronomicznych)

 

10.00 110 D, 101 D, 201 C, 203 C, 210 C
 

TG.12 (technik hotelarstwa)

 

 

10.00

 

108 D, 109 D

A.22 (technik handlowiec) 12.00 201 D
A.27 (technik organizacji reklamy) 12.00 203 D
A.36 (technik ekonomista)

 

12.00 209 D
T.15 (technik żywienia i usług gastronomicznych) 12.00 208 D
AU.29 (technik organizacji reklamy)  

14.00

 

aula

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 22.06.2020- 30.06.2020

 

Kwalifikacja

(klasa)

 

Termin części praktycznej

 

Sala

A.31 (technik logistyk)

 

22 czerwca 2020 r.

godz. 9.00

209 D
AU.22 (technik logistyk) 22 czerwca 2020 r.

Godz. 9.00

aula
TG.12 (technik hotelarstwa) 22 czerwca 2020 r.

godz. 9.00

201 D, 203 D
A.32 (technik logistyk) 22 czerwca 2020 r.

godz. 13.00

201 D
T.12 (technik hotelarstwa) 22 czerwca 2020 r.

godz. 13.00

209 D
T.15 (technik żywienia i usług gastronomicznych) 22 czerwca 2020 r.

godz. 13.00

208 D
A.22 (technik handlowiec)

 

24 czerwca 2020 r.

godz. 9.00

202 A
A.26 (technik organizacji reklamy) 24 czerwca 2020 r.

godz. 8.00

207 A
AU.29 (technik organizacji reklamy)

 

25 czerwca 2020 r.

godz. 8.00, 12.00

207 A
AU.35 (technik ekonomista)

 

25 czerwca 2020 r.

godz. 9.00

202 A, 204 A, 205 A, 020 F, 210 D
26 czerwca 2020 r.

godz. 9.00

204 A, 020 F
A.27 (technik organizacji reklamy) 26 czerwca 2020 r.

godz. 9.00

207 A
A.36 (technik ekonomista)

 

26 czerwca 2020 r.

godz. 9.00

205 A, 202 A
AU.20 (technik handlowiec) 29 czerwca 2020 r.

godz. 8.00

101 D
29 czerwca 2020 r.

godz. 12.00

101 D
30 czerwca 2020 r.

godz. 8.00

101 D
TG.07 (technik żywienia i usług gastronomicznych)

 

29 czerwca 2020 r.

godz. 8.00, 12.00, 16.00

8 D, 10 D
30 czerwca 2020 r.

godz. 8.00, 12.00, 16.00

8 D, 10 D

 

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie  mogą ubiegać się na podstawie:
  1. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;
  2. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
  4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
  5. na podstawie objęcia w roku szkolnym 2019/2020 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.
 2.  Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.
 3. W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 4. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek nauczyciela, rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
 5. Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
 6.  Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji
 7. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego
Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

 

 

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Absolwenci słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

1.Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

 

3.Absolwenci słabowidzący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego)

 

1. Arkusz zapisany czcionką Arial 16 pkt. lub

Płyta CD zawierająca

a) arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz

b) arkusz zapisany w formacie MS Word lub

c) arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz

b) arkusz zapisany w formacie MS Word oraz

c) arkusz zapisany w formacie pdf

2. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy.

1. Arkusz zapisany czcionką Arial 16 pkt. lub

Płyta CD zawierająca

a) arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz

b) arkusz zapisany w formacie MS Word lub

c) arkusz w formie pliku dźwiękowego oraz

b) arkusz zapisany w formacie MS Word oraz

c) arkusz zapisany w formacie pdf

2. Wydłużenie czasu egzaminu do 30 minut.

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień.

4. Dostosowane oświetlenie stanowiska pracy.

4. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego

o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

 

5. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych,

w tym z komputera.

 

6. Zdający

z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego)

 

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego

i środków dydaktycznych,

z których zdający korzysta na co dzień, w tym

z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej która zapisuje odpowiedzi zdającego.

7. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej Sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.