Znajdziesz tutaj niezbędnie i aktualne dane na temat egzaminów zawodowych

HARMONOGRAM EGZAMINU W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2019 r.

CZĘŚĆ PISEMNA 18.06.2019r.

 KWALIFIKACJA ZAWODOWA  ZAWÓD (klasa)  GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU  SALA
A.18

 

Technik handlowiec (3 THR) 10.00 210 C
AU.22

 

Technik logistyk (2 TL, 2 TCL) 10.00 201 D, 203 D, 208 D
AU.35

 

Technik ekonomista (2 TB, 2 TCL) 10.00 201 C, 203 C, 108 D
T.06

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz (3 TG, 3 TŻ, 3 TTG, 3 GZ) 10.00 aula
TG.12 Technik hotelarstwa (2 TA) 10.00 209 D, 210 D
A.27 Technik organizacji reklamy (4 TR) 12.00 110 D
A.36 Technik ekonomista (4 TC) 12.00 110 D
A.31 Technik logistyk (3 TL, 3 TCL) 12.00 101 C, 103 C, 110 C
AU.29 Technik organizacji reklamy (2 TR, 2 THR) 14.00 aula

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 17.06.2019r.- 27.06.2019r. 

KWALIFIKACJA

ZAWODOWA

ZAWÓD

(klasa)

TERMIN EGZAMINU GODZINA

ROZPOCZĘCIA

SALA CZAS TRWANIA FORMA
A.18 Technik handlowiec

(3 THR)

24.06.2019r.

25.06.2019r.

8.00 i 12.00
8.00
101 D 150 min w
A.22 Technik handlowiec

(absolwent)

21.06.2019r. 9.00 202A  

180 min

dk
A.26 Technik organizacji reklamy

(3 TR, 3 THR, 4 TR)

  25.06.2019r. 12.00 207A  

 120 min

dk
A.27 Technik organizacji reklamy

(4 TR)

26.06.2019r. 9.00  

207A

 

180 min dk
 

A.31

 

Technik logistyk

(3 TL, 3 TCL)

17.06.2019r. 9.00  

aula

120 min d
A.32 Technik logistyk

(4 TL, 4 TO)

17.06.2019r. 13.00 201D 120 min d
 

A.36

 

Technik ekonomista

(4 TC)

 

27.06.2019r.

 

9.00 204A 180 min  

dk

AU.22 Technik logistyk

(2 TL, 2 TCL)

17.06.2019r. 9.00 201 D
203 D
208 D
120 min dk
AU.29 Technik organizacji reklamy

(2 TR, 2 THR)

24.06.2019r.

25.06.2019r.

8.00 i 12.00
8.00
 

207A

 

120 min dk
AU.35 Technik ekonomista

(2 TB, 2 TCL)

25.06.2019r. 9.00 202A

204A

205A

180 min dk
T.06 Technik żywienia
i usług gastronomicznych, Kucharz

(3 TG, 3 TŻ, 3 TTG,
3 GZ)

24.06.2019r.

25.06.2019r.

26.06.2019r.

27.06.2019r.

8.00 i 12.00

8.00 i 12.00

8.00 i 12.00

8.00 i 12.00

8D

10D

120 min w
T.11 Technik hotelarstwa

(3 TA, 3 TTG)

17.06.2019r. 9.00 103D  

150 min

 

d
 

T.12

 

Technik hotelarstwa

(4 TA)

17.06.2019r. 13.00 209 D 150 min d
 

T.15

 

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

(4 TG, 4 TŻ)

17.06.2019r. 13.00 203 D 150 min d
TG.12 Technik hotelarstwa

(2 TA)

17.06.2019r. 9.00 209 D

210 D

110 D

150 min d

 

 

UWAGA!

Terminy i przyporządkowania do sal egzaminów zawodowych 2019 wywieszone są w gablocie na parterze pionu C budynku ZSE-U w Rybniku.

Wykaz przyborów, z których zdający może korzystać w etapie praktycznym egzaminu zawodowego

Technik ekonomista 331403, A.35, A.36 – długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik hotelarstwa 422402, T.11, T.12 – długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Technik organizacji reklamy 333906, A.26, A.27- długopis z czarnym tuszem, nośnik pamięci (pendrive);

Technik logistyk 333107, A.30, A.31, A.32 – długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Technik handlowiec 522305, A.18, A.22 – długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

 

UWAGA !!!

Zdający powinien mieć przy sobie:

 • dokument ze zdjęciem w celu sprawdzenia tożsamości
 • numer PESEL
 • długopis z czarnym tuszem

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

 • O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie mogą ubiegać się na podstawie:
  • opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;
  • orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;
  • zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
  • na podstawie objęcia w roku szkolnym 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.
 • Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 • Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek:
  • nauczyciela;
  • rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia;
 • Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
 • Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
 • Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego
Uprawnieni do dostosowania Sposoby dostosowania
1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna Część praktyczna
1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego

o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych,

w tym z komputera.

4. Zdający

z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego)

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego

i środków dydaktycznych,

z których zdający korzysta na co dzień, w tym

z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej która zapisuje odpowiedzi zdającego.

6. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej Sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.

 

Wszystkie najnowsze informacje dostępne na stronie: www.oke.jaworzno.pl