Regulaminy konkursów realizowanych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła w ekonomii”:

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną na temat wiedzy o działalności NBP realizowanego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła w ekonomii”

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników projektu.
 2. Czas trwania konkursu: od 1.09-15.09.2016 r.
 3. Uczniowie wykonują prezentację multimedialną na temat działalności NBP.
 4. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) lub w programie Prezi i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps oraz *.pez). Jako nazwę plików należy wpisać nazwisko i imię kapitana grupy. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (imię i nazwisko, klasa).
 5. Minimalna ilość slajdów (bez strony tytułowej i bibliografii 10, maksymalna 40).
 6. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką konkursu, prezentacja tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, estetyka i efekt wizualny.
 7. Do udziału w konkursie uczniowie mogą przystąpić pojedynczo bądź w grupach od 2 do 4 osobowych.
 8. Jedna grupa może złożyć jedną prezentację multimedialną stanowiącą zamkniętą całość.
 9. Do oceny prac konkursowych kierownik projektu powoła komisję składająca się z nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w tym przedmiotów ekonomicznych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Rybnika.
 10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 11. Prace nagrane na płytę CD lub pendrive należy składać w sali 101 d, 102 d u p. Joanny Liszki lub wysłać mailem na adres: asialiszka@wp.pl do 15.09.2016 roku.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zseu.pl oraz www.edukacja.rybnik.eu do dnia 23 września 2016 r.
 13. Organizatorem konkursu jest: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, ul . Zamkowa 5, 44-200 Rybnik,
  tel. (32) 4392289
 14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Regulamin konkursu na “Ekonomiksy” realizowanego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła w ekonomii”

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników warsztatów ekonomicznych, uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku.
 2. Czas trwania konkursu: 2 miesiące (1.04-31.05.2016 r.)
 3. Uczniowie wykonują „Ekonomiks” – komiks o tematyce ekonomicznej powiązanej z tematyką warsztatów. Technika wykonania prac to: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia.
 4. Ocenie podlegać będą: wykorzystanie zagadnień ekonomicznych poruszanych podczas warsztatów, pomysłowość.
 5. Do udziału w konkursie uczniowie mogą przystąpić w grupach od 2 do 10 osobowych.
 6. Jedna grupa może złożyć jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz.
 7. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelny tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imię, nazwisko oraz funkcję (rysownik, scenarzysta, itp.), adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.
 8. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff, JPG lub pdf, CMYK, A4 – 300 DPI).
 9. Do oceny prac konkursowych kierownik projektu powoła komisję składająca się z nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w tym przedmiotów ekonomicznych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Rybnika.
 10. Trzy najlepsze „Ekonomiksy” zostaną wydrukowane i rozpowszechnione w mieście wśród uczniów ZSE-U nieuczestniczących w projekcie oraz uczniów pozostałych szkół ponadgimnazjalnych.
 11. Prace należy składać w sali 101 d, 102 d u p. Joanny Liszki do 31.05.2016 roku.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zseu.pl oraz www.edukacja.rybnik.eu do dnia 11 czerwca 2016 r.
 13. Organizatorem konkursu jest: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5, 44-200 Rybnik, tel. (32) 4392289.
 14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Regulamin konkursu na grę planszową o charakterze ekonomiczno-finansowym
w ramach projektu „Rozwiń skrzydła w ekonomii”.

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie gry planszowej o charakterze ekonomiczno-finansowym. Celem gry ma być rozwój prowadzonej firmy i zgromadzenie jak największej ilości środków finansowych oraz sprawdzenie wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów ekonomicznych, uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku biorących udział w projekcie.
 3. Czas trwania konkursu: 2 miesiące (1.04-31.05.2016 r.)
 4. Każda gra złożona do konkursu musi być pracą wykonaną własnoręcznie ale do jej wykonania mogą zostać użyte drobne gotowe elementy plastyczne.
 5. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję gry, planszę oraz pionki lub inne dokumenty do gry w przypadku gier wymagających dodatkowych elementów.
 6. Technika wykonania pracy jest dowolna, dopuszczalne jest użycie technik komputerowej obróbki graficznej.
 7. Gra planszowa powinna być wykonana na dowolnym materiale w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.
 8. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub w grupach (maksymalnie 5 osób).
 9. Każdy uczestnik lub grupa może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.
 10. Do oceny prac konkursowych kierownik projektu powoła komisję składająca się z nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w tym przedmiotów ekonomicznych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Rybnika.
 11. Ocenie podlegać będą: pomysł, zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy.
 12. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora/autorów, wiek, adres i telefon/e-mail, klasa,
 13. Najlepsza praca zostanie profesjonalnie wydrukowana/wydana, pozostałe najciekawsze prace zostaną wyróżnione.
 14. Prace należy składać w sali 101 d, 102 d u p. Joanny Liszki do 31.05.2016 roku.
 15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz www.edukacja.rybnik.eu do dnia 11 czerwca 2016 r.
 16. Organizatorem konkursu jest: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5, 44-200 Rybnik, tel. (32) 4392289
 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).