W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana m.in. uczniom:

1) słabowidzącym,

2) słabosłyszącym,

3) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

4) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

– uczniom, uczęszczającym do branżowej szkoły I stopnia;

– uczniom uczęszczającym do technikum.

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 390 zł dla uczniów branżowej szkoły I stopnia;
  • 445 zł dla uczniów technikum.

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy zgłosić się po wniosek do pedagoga szkolnego (p. 108 A) w terminie do 5 września 2022 r.

 

Termin składania wypełnionych wniosków upływa w dniu 9 września 2022 r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu: imiennej faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, nastąpi w grudniu 2022 r.