W terminie od 29.08.2022 do 31.08.2022 w godzinach od 8:00 do 16:00 do OHP w Rybniku mogą zgłaszać się rodzice/opiekunowie prawni wraz z uczniami w celu zapisania się do Hufca Pracy oraz zawarcia umowy o pracę dotyczącą przygotowania zawodowego.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni posiadać następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty (rodzica/opiekuna prawnego)
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ucznia
  3. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli uczeń taką posiada)
  4. 1 zdjęcie legitymacyjne ucznia

Warunkiem sporządzenia umowy o pracę jest posiadanie przez młodocianego orzeczenia lekarskiego z Medycyny Pracy

Siedziba Hufca Pracy w Rybniku, ulica Rudzka 13, budynek A (II piętro)